Aanmaning of incassobrief ontvangen?

Een incassobureau mag een brief aan u sturen waarin wordt verzocht om een openstaande rekening te voldoen. Het incassobureau mag daarvoor een vergoeding in rekening brengen van maximaal € 40,00 indien het openstaande bedrag niet hoger is dan € 266,67.

Afhankelijk van de hoogte van het te incasseren bedrag kan de vergoeding voor het incassobureau oplopen. Er mag een percentage worden berekend van 15 % over het te incasseren bedrag indien het bedrag niet hoger is dan € 2500,00 (een uitgebreid overzicht vindt u hier). Het incassobureau mag vermelden binnen welke termijn voldaan dient te worden en welke kosten in het gerechtelijke traject aan u mogen worden doorberekend. Daarnaast mag een incassobureau een conceptdagvaarding meezenden.

De definitieve dagvaarding dient echter door een deurwaarder uitgereikt te worden. Indien u niet thuis bent mag de dagvaarding door een deurwaarder in een gesloten envelop worden achtergelaten. Op de achtergelaten dagvaarding staat altijd de naam van de deurwaarder. Het uitbrengen van een dagvaarding wordt met juridisch jargon aangeduid als ‘betekenen’.

Herinneringsbrief

Er dient eerst een herinneringsbrief (door de verkoper of dienstverlener) aan u te worden verzonden voorafgaand aan het verzenden van een incassobrief. Er mogen voor deze herinnering geen kosten in rekening worden gebracht. Bovendien moeten op deze herinnering de exacte kosten vermeld staan die een eventueel incassobureau in rekening zal brengen indien u niet voldoet aan het betalingsverzoek op de genoemde datum in de herinneringsbrief.

Voordat u gehoor geeft aan het betalen van het bedrag dat in de incassobrief staat vermeld, kunt u het beste altijd eerst even controleren of u wel een herinneringsbrief heeft ontvangen. Heeft u wel een herinneringsbrief ontvangen? Controleer daarna of in deze herinneringsbrief staat vermeld hoe hoog de incassokosten zijn.

Dit zijn twee cruciale stappen die weleens worden overgeslagen door een verkoper of dienstverlener. U bent geen incassokosten verschuldigd als er geen herinneringsbrief is verzonden of indien er in de herinneringsbrief niet de exacte hoogte van de incassokosten is vermeld.

Voorbeeld: U heeft uw abonnementskosten van uw maandelijkse magazine niet betaald. U ontvangt daarom een herinnering van de aanbieder van het magazine om het maandbedrag van € 25,00 te voldoen binnen twee weken. U maakt het bedrag niet over naar de aanbieder binnen of na deze twee weken. De aanbieder besluit daarop om een incassobureau in te schakelen. Dit incassobureau stuurt u een incassobrief waarop de
€ 25,00 staan vermeld plus nog eens € 40,00 incassokosten. Aangezien de aanbieder van het magazine is vergeten om in de herinneringsbrief te vermelden dat u na twee weken € 40,00 incassokosten bent verschuldigd, hoeft u helemaal geen incassokosten te betalen.

Verzet

U kunt zich ook verzetten tegen het verzoek van het incassobureau om te voldoen. Indien u van mening bent dat u helemaal geen geldsom aan de verkoper of dienstverlener bent verschuldigd kunt u een aantal (reddende) gronden of verweren aanwenden; dwaling, bedrog, ontbinding, of misbruik van omstandigheden.

Het kan namelijk zijn dat u helemaal geen bedrag bent verschuldigd als één van bovenstaande situaties zich voordoet.

Hoever mag een incassobureau gaan?

Een incassobureau mag in (volgende) brieven tevens aankondigen dat er een gerechtelijke procedure zal volgen. Daar mogen ook de kosten van de gerechtelijke procedure bij worden vermeld. Veelal zullen deze kosten vanaf € 117,00 griffierecht bedragen. Het griffierecht zijn de kosten voor de rechtbank. Daarnaast mogen de mogelijke kosten worden vermeld voor het uitbrengen van een dagvaarding. Het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding kost ongeveer € 110,00.

Nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan, dient de deurwaarder wederom kosten te maken om het vonnis aan u te kenbaar te maken. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 95,00. Afhankelijk van het leggen van beslag kunnen de kosten variëren. Meestal wordt er gekozen voor een bankbeslag of een loonbeslag. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 250,00 die het incassobureau aan u mag vermelden. Dit is namelijk geen dreigement maar een waarschuwing.

Het incassobureau mag tevens een concept-dagvaarding aan u toesturen. Dit is niet de uiteindelijke dagvaarding maar een document dat is opgesteld door het incassobureau waarop u kunt zien wat de eis is van de verkoper of dienstverlener. Het incassobureau mag echter niet de dagvaarding zelf uitbrengen. Dit mag alleen een deurwaarder.

Bezwaar bij het incassobureau

Wij begrijpen dat u niet steeds brieven van een incassobureau wilt ontvangen. Zeker niet als deze waarschuwingen bevat met verwijzing naar hoge bedragen indien u niet tijdig voldoet aan het verzoek om betalen van het genoemde bedrag.

U kunt uw bezwaar kenbaar maken bij het incassobureau. U geeft daarbij aan wat de reden is dat u niet betaald. Deze reden kan uiteenlopend zijn. Het kan zijn dat u van mening bent dat u helemaal geen bedrag verschuldigd bent of dat u het bedrag niet in één keer kunt betalen. U kunt in het laatste geval vaak een betalingsregeling treffen. Het incassobureau hoeft niet akkoord te gaan met een betalingsregeling maar zal dit veelal wel doen. Het bespaart de opdrachtgever namelijk kosten om de gerechtelijke procedure te doorlopen met de kans dat hij dit verliest. Het veiligste voor de opdrachtgever is daarom om een termijnbetaling te accepteren.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen de vordering voor u betwisten. Indien u aangeeft dat u geen bedrag bent verschuldigd dan zullen wij de juridische gronden uiteenzetten. Wij verzoeken het incassobureau om rechtstreeks met ons te communiceren. U zult dan geen post meer van het incassobureau ontvangen. Indien het incassobureau (namens de opdrachtgever) toch van mening blijft dat u het bedrag bent verschuldigd, dan zullen wij de gerechtelijke procedure voor u voeren mocht de verkoper of dienstverlener hier toe overgaan.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *