Beëindigingsovereenkomst

Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin uw werkgever en u in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. In dat geval komt er geen UWV of kantonrechter aan te pas. Een andere naam voor de beëindigingsovereenkomst is de vaststellingsovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden.

In onderling overleg

Een beëindigingsovereenkomst kan alleen tot stand komen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden. U heeft dus het volste recht om te onderhandelen over de inhoud en stemt er vrijwillig mee in. Als u een dergelijke overeenkomst aangeboden krijgt van uw werkgever is het verstandig om niet gelijk een handtekening te zetten, maar eerst goed over de inhoud na te denken, eventueel samen met een deskundige jurist. Andere mogelijkheden voor een werkgever om het dienstverband te beëindigen zijn opzegging van het dienstverband door de werkgever na toestemming van het UWV of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Bedenktijd

Uw werkgever moet u er in de beëindigingsovereenkomst op wijzen dat u een bedenktermijn van 14 dagen hebt. Als uw werkgever nalaat daarop te wijzen is de bedenktermijn niet 14, maar 21 dagen. Als u zich bedenkt, moet u dat binnen de termijn schriftelijk aan uw werkgever laten weten. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.

Gevolgen

Als de beëindigingsovereenkomst eenmaal is vastgesteld dan is er vrijwel geen manier om hem nog te laten vernietigen, ontbinden of wijzigen. De overeenkomst is er nu eenmaal op gericht om een bepaalde situatie vast te leggen zoals partijen die wensen af te spreken.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de rechter een van de hiervoor genoemde sanctiemogelijkheden toepassen; bijvoorbeeld bij extreme druk van de werkgever op de werknemer de overeenkomst te tekenen of als de werknemer tijdens het proces van opmaken van de overeenkomst niet de hulp heeft gehad van een eigen rechtshulpverlener.

De beëindigingsovereenkomst en WW

Als in de beëindigingsovereenkomst de juiste tekst wordt geformuleerd en de correcte opzegtermijn wordt gehanteerd, kan een beëindigingsovereenkomst wel degelijk WW-proof zijn, met andere woorden: ook met een dergelijke overeenkomst kunt u dan een uitkering volgens de Werkloosheidswet krijgen. Het is dus zeer belangrijk om de juiste inhoud en afspraken in de overeenkomst op te nemen.

De inhoud van de beëindigingsovereenkomst

Meestal zijn in de beëindigingsovereenkomst de volgende zaken geregeld; het is belangrijk dat al deze zaken goed weergegeven worden.

 • Einddatum van de arbeidsovereenkomst. Deze is belangrijk in verband met een direct aansluitend recht op WW; de einddatum moet overeenkomen met de ingangsdatum van de WW-uitkering. In dit kader is de fictieve opzegtermijn van belang; de fictieve opzegtermijn is gelijk aan de opzegtermijn die de werkgever normaal gesproken in acht had moeten nemen als hij uw dienstverband zou willen opzeggenIs deze door uw werkgever goed toegepast? Als  deze termijn niet in acht genomen wordt, dan zal het UWV deze termijn alsnog als opzegtermijn aanhouden en komt u pas later in aanmerking voor een WW-uitkering.
 • Reden van ontslag. Het is uitermate belangrijk dat in de beëindigingsovereenkomst duidelijk staat dat het een ontslag met wederzijds goedvinden betreft en dat de werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen. Als er bijvoorbeeld in staat dat er een dringende reden was om u te ontslaan dan kan dat vervelende consequenties voor uw recht op uitkering hebben. Er mag absoluut geen sprake zijn van een verwijtbaar ontslag.
 • Ontslag- of transitievergoeding. Partijen kunnen een transitievergoeding overeenkomen. maar ook een vergoeding volgens de kantonrechtersformule behoort tot de mogelijkheden. De vergoeding volgens de kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding en komt in beeld als de werkgever een procedure bij de kantonrechter of UWV wil voorkomen.
 • Het aantal dienstjaren. Alle dienstjaren moeten zijn meegeteld, ook die via een uitzendbureau.
 • Concurrentiebeding. Soms komt een concurrentiebeding te vervallen, in andere gevallen houdt het beding zijn gelding. Daar kan dus over onderhandeld worden.
 • Geheimhoudingsplicht. Dit betreft vertrouwelijke informatie over het bedrijf en/of diens werknemers. Mogelijk is de inhoud van de  beëindigingsovereenkomst zelf onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
 • Financiele eindafrekening. Hierbij worden onder andere het resterende salaris, vakantiegeld, de vakantiedagen, een mogelijke dertiende maand, gratificaties en andere bonussen vastgesteld.
 • Inleveren bedrijfseigendommen. Het moet helder voor u zijn wanneer u bijvoorbeeld de auto van de zaak, de mobiele telefoon of de laptop ingeleverd moet hebben.
 • Nog uit te voeren werkzaamheden. Welke werkzaamheden moeten  nog afgerond worden tot het einde van de arbeidsovereenkomst en op welke wijze worden de werkzaamheden overgedragen. Wordt u na het afronden en overdragen vrijgesteld van verdere werkzaamheden met behoud van salaris en emolumenten?
 • Getuigschriften en referenties. Als u om een getuigschrift vraagt, is de werkgever verplicht deze af te geven. Dat hoeft echter geen positief getuigschrift te zijn; laat daarom in uw beëindigingsovereenkomst opnemen dat uw werkgever een positieve referentie of getuigschrift geeft.
 • Finale kwijting.
  In de overeenkomst komen werkgever en werknemer overeen dat er over en weer niets meer van elkaar te vorderen is, behalve hetgeen in de overeenkomst staat.
 • Juridische kosten. In de beëindigingsovereenkomst kan worden bepaald dat de werkgever de gehele kosten of een groot gedeelte van de kosten van een jurist in verband met het opstellen van en/of onderhandelen over de beëindigingsovereenkomst voor zijn rekening neemt. In de praktijk gebeurt dit ook regelmatig.

U kunt al uw vragen over de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst voorleggen aan onze arbeidsrechtjuristen via ons contactformulier. Wij kunnen u dan vertellen wat de belangrijkste  inhoudelijke eisen zijn die aan een goede beëindigingsovereenkomst gesteld worden. Voor een zeer aantrekkelijk tarief kunnen wij uw beëindigingsovereenkomst controleren; u weet u dan precies waar u aan toe bent. Wij kunnen ook voor een zeer aantrekkelijk combitarief uw overeenkomst controleren en vervolgens voor u verder onderhandelen met uw werkgever.

Neem vandaag nog contact met ons op door direct uw arbeidsgeschil met uw werkgever of werknemer aan ons te melden via ons contactformulier of email ons info@ciberjuristen.nl

Alexander van der Spoel

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *