Schade door slecht wegdek

Is een gemeente aansprakelijk voor de geleden schade van een weggebruiker als gevolg van een bult in het wegdek ?

De gemeente is als wegbeheerder aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg of de weguitrusting. Van een gebrek is sprake indien de weguitrusting naar objectieve maatstaven gemeten niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor een gevaar oplevert voor personen of zaken. Of dit het geval is hangt volgens vaste jurisprudentie af van het antwoord op de vraag of die weg, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans is op verwezenlijking van het gevaar en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te verlangen zijn. In dat kader komt onder meer betekenis toe aan de beleidsvrijheid die de gemeente heeft en de haar ter beschikking staande financiële middelen. (ECLI:NL:HR:2010:BN6236 en ECLI:NL:HR:2014:831)
Read more “Schade door slecht wegdek”

Onrechtmatige daad, een beknopte uitleg

Onrechtmatige daad, wat is dat nu precies?

Een korte beschrijving van de onrechtmatige daad, een veel voorkomende term in het verbintenissenrecht.

Een onrechtmatige daad geeft aanleiding tot het vergoeden van schade door de persoon die de onrechtmatige daad heeft veroorzaakt (aldus art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek). Bij een onrechtmatige daad moet er sprake zijn een toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon. De schade moet een direct gevolg zijn van de onrechtmatige gedraging van een persoon. Dit is niet dezelfde als schade die het gevolg is wanneer een overeenkomst niet wordt nagekomen en er wanprestatie wordt geleverd; deze  schade wordt gebaseerd op een ander artikel; namelijk art. 6:74 BW.

Read more “Onrechtmatige daad, een beknopte uitleg”