Modelformulier ontbinding

Modelformulier voor ontbinding meezenden of op de website plaatsen?

Consumenten moeten geïnformeerd worden over de rechten die zij hebben bij een aankoop via het internet. Hoe dit opgevat moet worden is lang niet altijd duidelijk. Wij bekijken vanuit meerdere gezichtspunten de twee opvattingen die aangenomen worden indien men spreekt over het modelformulier voor ontbinding en de handelingen die nodig zijn om te voldoen aan de wetgeving. Er zijn twee opvattingen die worden gehanteerd: Het modelformulier moet worden toegezonden aan de consument of het modelformulier moet op de website worden geplaatst.

In de wet en rechtsspraak is bepaald dat er informatie over de termijn, de voorwaarden en de modaliteiten moet worden verstrekt aangaande de uitoefening van het recht van ontbinding, alsmede het modelformulier voor ontbinding (ECLI:NL:RBROT:2017:9632). Moet er informatie worden verstrekt over het modelformulier en waar deze dus kan worden verkregen, bijvoorbeeld op de website van de verkoper? Moet het modelformulier voor ontbinding worden verstrekt aan de consument door toezending daarvan?

Modelformulier voor ontbinding bij bedrijven in de praktijk

Dat dit verschillen oplevert bij bedrijven blijkt uit het feit dat de helft van de bedrijven een ontbindingsformulier meestuurt via email nadat een bestelling is geplaatst en de andere helft een ontbindingsformulier op de website plaatst waar naar wordt verwezen. Twee grote bedrijven hanteren verschillende methodes. Wehkamp stuurt geen ontbindingsformulier toe via de email maar verwijst wel in de email naar het ontbindingsformulier op de website via een link. Bol.com stuurt wel een ontbindingsformulier mee in de email nadat de bestelling is geplaatst.

Toezenden van het formulier

In de memorie van toelichting (33 520, nr. 3) is door de wetgever bepaald: “Dit formulier moet de handelaar verstrekken bij overeenkomsten waarvoor een recht van ontbinding geldt.” Daarna wordt nogmaals vermeld: ” Om de uitoefening van het ontbindingsrecht te vergemakkelijken voorziet de richtlijn in een modelformulier dat de handelaar moet verstrekken aan de consument.” Dat het formulier verstrekt moet worden staat niet ter discussie. Het gaat vooral om de wijze waarop het modelformulier voor ontbinding moet worden verstrekt. In die memorie van toelichting wordt gesproken over een mogelijkheid waarmee de handelaar kan voldoen aan de informatieverplichting: “De richtlijn voorziet in een standaardformulier dat de handelaar invult en vervolgens verstrekt aan de consument. Hiermee voldoet de handelaar aan de informatieverplichtingen van de onderdelen h, i en j (van artikel 6 van de richtlijn).” Dat het hier slechts om een mogelijkheid gaat en geen verplichting is, blijkt uit de daaraan voorafgaande zin: “Deze bepaling, die artikel 6 lid 4 van de richtlijn omzet, biedt de mogelijkheid voor handelaren om eenvoudig aan een aantal informatieverplichtingen over het recht van ontbinding van de overeenkomst te voldoen.”

Plaatsen op de website van het formulier

Over het plaatsen van het modelformulier voor ontbinding is opgenomen dat de handelaar dat formulier kan plaatsen op de website. “Lid 4 (van artikel 6:230o BW) bouwt hierop voort en ziet op de situatie dat de handelaar de mogelijkheid biedt om via zijn website een verklaring tot ontbinding van de overeenkomst aan te bieden. Een dergelijke faciliteit is overigens geenszins verplicht. De handelaar kan op zijn website bijvoorbeeld het modelformulier tot ontbinding plaatsen of een andere ondubbelzinnige verklaring.” Uit dit stuk, dat opgenomen is in de memorie van toelichting, blijkt de mogelijkheid om een verklaring tot ontbinding (van de overeenkomst) aan te bieden. Er blijkt niet uit dat door het aanbieden van die verklaring op de daar genoemde wijze, namelijk het plaatsen van het modelformulier op de website, voldaan is aan de informatieverplichting. Dit wordt niet expliciet genoemd maar is wel een aanwijzing voor het verstrekken van informatie op een wijze die passend is. Er moet namelijk gerealiseerd worden dat de richtlijn van toepassing is op alle overeenkomsten op afstand, daaronder vallen overeenkomsten via het internet (waarschijnlijk 99% tegenwoordig) en tevens via de televisie, sms of telefonisch.

Het verstrekken van informatie op een passende wijze betekent in het geval dat er gebruik wordt gemaakt van email (en geen invulformulier op de website), dat de informatie per email kan worden toegezonden, aldus de memorie van toelichting: “Bij een per e-mail gesloten overeenkomst kan de handelaar dus voordat hij de zaak levert of voordat hij de dienst verricht, een e-mail sturen met daarin de genoemde informatie.” De informatie op een passende wijze verstrekken kan dus inhouden dat het formulier op de website kan worden geplaatst.

Op welke wijze dient het modelformulier op de website te worden geplaatst?

Als het formulier en de informatie over het recht van ontbinding op de website wordt geplaatst dan moet dat wel op een duidelijke manier worden weergegeven. Het is in ieder geval uitgesloten dat het modelformulier en de informatie over het ontbindingsrecht via een link in de algemene voorwaarden pas kan worden gevonden.

De ACM vermeldt dat het modelformulier op een logische en duidelijke plaats op de website moet worden weergegeven. In ieder geval bestaat er wel overeenstemming over de duidelijkheid van de informatie die moet worden geplaatst op de website aangaande het recht op ontbinding. De informatie moet zodanig worden geplaatst dat de consument er niet naar op zoek moet gaan. Dat deze informatie niet alleen in de algemene voorwaarden mag worden geplaatst of ergens verborgen op de pagina, blijkt ook uit de rechtspraak. De ACM kan een boete opleggen, eventueel na meldingen van consumenten, als blijkt dat consumenten worden benadeeld of indien het bedrijf de consument niet op de juiste wijze heeft geïnformeerd. Dit is ook in een aantal gevallen daadwerkelijk voorgekomen, bijvoorbeeld bij Shoebaloo, Cool Cat en Hip voor de Heb. Deze boetes zijn door de rechter in stand gehouden, hetgeen aangeeft dat die boetes terecht zijn opgelegd vanwege gebreken in de informatieverplichting.

Verdere gevolgen

Als een bedrijf de consument niet op de juiste wijze informeert dan heeft een consument gedurende twaalf maanden na de aankoop het recht om de overeenkomst op afstand te ontbinden (artikel 6:230o lid 1 en lid 2 BW). De termijn voor ontbinding wordt daardoor aanzienlijk langer. Let op, de rechter controleert zelf (ambtshalve) of er voldaan is aan de informatieverplichtingen.

Het is voor een consument niet verplicht om het modelformulier in te vullen en mee te sturen als hij de koop wilt ontbinden. Dit blijkt duidelijk uit de tekst van art. 6:230m lid 1 aanhef en onder h BW, ook de rechter is deze mening toegedaan (ECLI:NL:RBROT:2017:9657). Bedrijven mogen wel verzoeken om het modelformulier voor ontbinding in te laten vullen, maar niet de verplichting opleggen om het ontbindingsformulier te laten invullen door de consument; de ontbinding van een overeenkomst is namelijk vormvrij. Een consument mag volstaan om de koop te ontbinden door een email te sturen naar het bedrijf waarin deze (ondubbelzinnig) aangeeft de koopovereenkomst te ontbinden of de koopovereenkomst te herroepen (ECLI:NL:RBNHO:2018:5363)

Conclusie

 • Het modelformulier voor ontbinding mag worden toegezonden via email. U hoeft echter niet het modelformulier voor ontbinding op de website te plaatsten en toe te sturen via email. Natuurlijk mag dat wel.
 • Het modelformulier voor ontbinding en de informatie mag op de website worden geplaatst als goed vindbaar is voor de gemiddelde consument, hij of zij moet er niet naar hoeven zoeken.
 • Plaats het modelformulier voor ontbinding nooit via een link in uw algemene voorwaarden. Plaats de link naar het modelformulier op een zodanige plaatst dat deze altijd direct vindbaar is, bijvoorbeeld bij de bestelknop en in een link in de footer van alle pagina’s. Vul dit ook aan met een link die makkelijk bereikbaar is via het menu.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons dan gerust een email. Vorderingen kunnen wij ook voor bedrijven behandelen via onze partner op basis van No Cure No Pay incasso. Natuurlijk staan wij zelf graag consumenten bij als u via een incassobureau wordt gesommeerd om facturen te voldoen indien er niet voldaan is aan de informatieverplichtingen.

 

 

Consumentenrecht

Wat is consumentenrecht?

Van consumentenrecht is sprake indien er tussen een koper en een verkoper een overeenkomst tot stand is gekomen van een roerende zaak of een dienst. De verkoper dient te handelen uit hoofde van bedrijfs-, handels-, of beroepsactiviteit. De koper mag niet handelen voor doeleinden binnen een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Alleen dan is er sprake van een consument. Uit de (verkoop)overeenkomst vloeit voort dat de consument bepaalde rechten verkrijgt; consumentenrechten.

Gering bedrag van de aankoop

Gezien het geringe bedrag van een winkel- of internetaankoop heeft de consument vaak geen zin om (verdere) actie te ondernemen als er zich een gebrek in het product openbaart. De consument is dan geneigd om na een eenmalig (telefoon)gesprek het gebrek te accepteren. Dit is gezien de kosten en de inspanning begrijpelijk. Maar wist u ook dat u in bepaalde gevallen recht heeft op vergoeding van de juridische kosten door de wederpartij?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij hebben kennis op het gebied van verschillende consumentengeschillen. Het is belangrijk dat u direct de juiste wettelijke bepalingen aandraagt en hiernaar verwijst. Wij treden namens u op om het geschil met het gewenste resultaat te beslechten. Onderstaand treft u een kleine (niet-limitatieve) opsomming van de zaken waarmee we u van dienst kunnen zijn.

 • Internetaankopen
 • Garantiebepalingen
 • Algemene Voorwaarden
 • Incassogeschillen

U kunt ons vrijblijvend uw vraag voorleggen. Wij geven u een eerlijk advies over de eventuele haalbaarheid van uw zaak. Ter indicatie hebben wij voor u onze tarieven inzichtelijk gemaakt. Onderstaande tarieven zijn een maximum, u betaalt nooit meer. Omdat elke zaak verschillend is kunnen wij vooraf een totaalprijs met u afspreken, zo staat u nooit voor verrassingen.

Algemene Voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn bedingen (bepalingen) die meestal gescheiden van de overeenkomst worden verstrekt. Toch maken de algemene voorwaarden volledig deel uit van de overeenkomst. De handelaar (verkoper) hoeft de bedingen niet gescheiden te verstrekken, maar kan ze ook in de overeenkomst zelf opnemen; het blijven dan alsnog algemene voorwaarden. De bedingen dienen dan wel vaker in andere overeenkomsten gebruikt te worden door de handelaar. De handelaar wordt juridisch aangeduid als de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden.

Kernbedingen mogen niet opgenomen zijn als algemene voorwaarden bij de overeenkomst. Een kernbeding is de hoofdprestatie, zoals de levering van het aangekochte product of de afgesproken prijs van het product. Kernbedingen dienen duidelijk en eenvoudig geformuleerd te zijn, pas dan zijn ze uitgezonderd van het begrip algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden gelden indien ze op de juiste wijze kenbaar zijn gemaakt en niet strijdig zijn met de wetgeving. Op deze pagina gaan wij in op welke wijze de algemene voorwaarden kenbaar gemaakt moeten worden. Wij gaan alleen uit van de algemene voorwaarden die gelden voor consumenten en gelijkgestelden. Algemene voorwaarden kunnen namelijk gelden voor consumenten of voor ondernemers.

Wat mag er niet in de algemene voorwaarden staan?

Niet-toegestane en onredelijke bedingen zijn vastgelegd in de wet en in de Europese richtlijn. Er bestaan verschillende soorten niet-toegestane en onredelijke bedingen die cumulatief opgenomen kunnen zijn in de algemene voorwaarden: verboden bedingen, onredelijk bezwarende bedingen, kennelijk onredelijke bedingen en oneerlijke bedingen.

Verboden bedingen zijn handelingen die van zichzelf al verboden zijn. Dit zijn handel in verboden middelen, strijd met de goede zeden of strijd met de openbare orde. De andere bedingen zijn opgenomen op de zwarte, grijze en blauwe lijst.

Bedingen van de zwarte lijst zijn altijd vernietigbaar; ze zullen vervallen zodra men aangeeft het niet met het beding eens te zijn. Bedingen van de grijze lijst kunnen vernietigbaar zijn als de handelaar geen goede reden heeft om het beding op te nemen als algemene voorwaarde. De handelaar is ook degene die moet uitleggen waarom het beding niet onredelijk is. Bedingen van de blauwe lijst drukken meer het karakter van de oneerlijkheid uit. Volgens de recentste uitspraak van de Hoge Raad is de rechter - uit zichzelf - verplicht na te gaan of een beding voorkomt op de blauwe lijst en het beding te vernietigen. Als het beding vernietigd wordt dan geldt het desbetreffende beding niet meer voor u.

De bedingen inhoudelijk

Een niet-limitatieve opsomming van enkele bedingen in de algemene voorwaarden die op de zwarte, grijze of blauwe lijst zijn vastgelegd, omvat:

 • Het recht om een overeenkomst te ontbinden indien dit ingevolge een wettelijke bepaling is toegestaan (zwarte lijst).
 • De regels dat een duurovereenkomst, zoals een abonnement, niet stilzwijgend kan worden verlengd zonder dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd (grijze lijst).
 • Het uitsluiten casu quo beperken van de aansprakelijkheid van de verkoper bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument (blauwe lijst).

Dit dient slechts als voorbeeld; de lijsten bevatten meer bedingen. Naast de bedingen op de lijsten bestaan er nog aanvullende bedingen waar een consument zich tegen kan verzetten. Het gaat in die gevallen dan om een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte.

Hoe ver reiken algemene voorwaarden?

Enerzijds wordt de reikwijdte bepaald door de afbakening met de zwarte, grijze of blauwe lijst waardoor de algemene voorwaarden zelf worden begrensd. Anderzijds wordt de reikwijdte van de algemene voorwaarden bepaald door de personen die tot de consumenten behoren, namelijk: consumentenkopers en niet-professionele huurders. Daarna wordt het gebied iets grijzer en dient aan de hand van objectieve factoren per geval te worden vastgesteld wie een beroep kan doen op de onverbindendheid van de bedingen uit de algemene voorwaarden. Dit gebied wordt gevormd door kleine ondernemers (gelijkgestelden), waarmee direct het uiterste van de reikwijdte wordt bepaald.

Verstrekken van de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienen vooraf of uiterlijk bij het moment van het sluiten van de overeenkomst kenbaar te zijn. Onderstaande is alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten binnen de verkoopruimte; zoals een winkel of vaste verkoopplaats.

Als de overeenkomst een verkoop of (gangbare) dienst betreft:

 • Dienen de algemene voorwaarden door de handelaar aan de consument ter hand te worden gesteld.

Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is:

 • Dan mag de handelaar aangeven dat de algemene voorwaarden bij hem ter inzage liggen of;
 • Dat ze bij de Kamer van Koophandel of een griffie zijn gedeponeerd en dat ze op verzoek zullen worden toegezonden.

Alleen indien de consument ermee instemt dan mogen ze langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld, en wel op een zodanige wijze dat ze kunnen worden opgeslagen.

Onder ‘niet redelijkerwijs mogelijk’ is ook sprake indien het niet praktisch is. Er kan niet verwacht worden van een caissière dat deze aan iedere consument vooraf een A4’tje verstrekt waarop de algemene voorwaarden staan. In dergelijke gevallen mag worden volstaan met een bordje of sticker waarop de vermelding staat waar de algemene voorwaarden ter inzage liggen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor het vaststellen van de (on)verbindendheid van bedingen uit de algemene voorwaarden zijn een aantal aspecten van belang. Namelijk of u consument bent of gelijkgesteld kan worden met een consument. En of uw geschil valt onder te brengen onder een beding dat onredelijk is of niet mag voorkomen in de algemene voorwaarden. Hiervoor is het van belang om de bedingen van de algemene voorwaarden te toetsen aan de wetgeving. Wij kunnen een inschatting maken of de bedingen vernietigd kunnen worden indien uw specifieke geval bij ons bekend is. Na onze inschatting zullen wij schriftelijk de strijdige bedingen vernietigen bij de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Alexander van der Spoel

Wat is garantie?

Garantie is de waarborg die u krijgt bij de aankoop van het product. Er zijn drie soorten van deze waarborgen; wettelijke conformiteit, Europese garantie-richtnormen en door verkoper of fabrikant afgegeven garantie. De eerste soort, de wettelijke conformiteit wilt zeggen dat u recht heeft op een deugdelijk product. U mag erop vertrouwen dat het product minimaal 6 maanden geen defecten vertoont. De tweede soort is een Europese richtnorm die weliswaar niet is overgenomen door Nederland maar die wel maatgevend is voor de verwachte levensduur van een product. De derde soort is de meest bekende; een verkoper of fabrikant geeft u schriftelijke garantie dat het product een aantal jaren meegaat.

Bij de waarborg gaat het om kosteloos herstel van het product of vervanging van het product indien er defecten optreden. Deze kosten komen voor rekening voor de verkoper of de fabrikant indien er defecten optreden. Ook bij te mooie voorstellingen door de verkoper of fabrikant over een product heeft u er recht op dat deze worden waargemaakt.

Deugdelijk product
Als u een product aanschaft mag u verwachten dat het product een bepaalde periode meegaat. Dit staat bekend als het wettelijke recht op een deugdelijk product; u mag verwachten dat het product minimaal 6 maanden geen defecten vertoont. Afhankelijk van het product kan deze termijn langer zijn. U kunt aan de verkoper vragen hoe lang de verwachting is dat uw aankoop mee kan gaan.

Gaat het product binnen een periode van 6 maanden defect? Dan heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging van het product, tenzij het door ondeskundig gebruik defect is gegaan. U hoeft niet aan te tonen dat het geen deugdelijk product is, maar juist de verkoper dient aan te tonen dat het product wel deugdelijk is. De verkoper dient te bewijzen dat u het product op een onjuiste wijze heeft gebruikt.

Wanneer is een product niet deugdelijk?
Het product is niet deugdelijk als het sneller defect raakt dan voorzien, zeker als het binnen 6 maanden defect raakt. Ook is een product niet deugdelijk indien het product niet voldoet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben. Een verwachting kan gewekt worden door de reclame die de verkoper of fabrikant heeft gemaakt. Voldoet het product niet aan één van deze genoemde punten? Dan is het product niet deugdelijk; dit valt onder de wettelijke non-conformiteit.

Garantie
De verkoper verleent u bijvoorbeeld de garantie dat uw vaatwasser gedurende twee jaar naar behoren zal blijven werken. Door deze toezegging garandeert de verkoper dat de onderdelen van de vaatwasser niet defect zullen gaan. Indien er een defect aan de vaatwasser optreedt, zullen de herstelkosten op de verkoper te verhalen zijn. Treedt dit defect op na 2 jaar dan heeft u geen garantie meer op uw vaatwasser, tenzij de verwachting was dat uw vaatwasser langer dan twee jaar mee zou gaan.

Op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn heeft u niet altijd een langere garantie. Indien de vaatwasser defect gaat doordat u het bovenmatiger gebruikt dan normaal vallen bepaalde onderdelen niet onder garantie. Dit geldt niet voor de onderdelen die een wezenlijk gedeelte van de wasmachine uitmaken, zoals de motor of de elektronica.

Garantie bijkopen
U kunt bij de meeste winkels ook garantie bijkopen naast de garantietermijn die de verkoper u geeft. Of het bijkopen van garantie wel noodzakelijk is hangt van het product en de termijn af die de verkoper zelf al geeft. In de Europese richtlijn staat namelijk dat u al een garantie heeft van twee jaar op uw aankopen. De lidstaten mogen van deze richtlijn afwijken. Nederland heeft dat gedaan. In de wet is alleen overgenomen dat u recht heeft op een deugdelijk product. Dit is in sommige gevallen een voordeel. Van sommige producten mag u namelijk verwachten dat ze langer mee gaan dan twee jaar. Het aankopen van extra garantie binnen twee jaar is misschien alleen een goed idee als u daadwerkelijk meer voordelen erbij krijgt die niet ingesloten zijn in de bepaling van een deugdelijk product.

Schriftelijk
De garantie dient schriftelijk en op een duidelijke en begrijpelijke wijze aan u te worden vermeld. Indien de verkoper u toezeggingen doet mag u van de verkoper verlangen dat hij dit op schrift voor u stelt.

Bij wie moet u zijn bij defecten aan het product?
Indien het product defect raakt hoeft u niet naar de fabrikant. U moet hiervoor bij de verkoper zijn. Verkopers verwijzen de klanten vaak door naar de fabrikanten; dit is niet correct. U heeft een overeenkomst met de verkoper gesloten en niet met de fabrikant. Laat u dus niet verleiden door contact te zoeken met de fabrikant.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen voor u de verkoper in gebreke stellen indien deze het product niet kosteloos wilt herstellen voor u of een nieuw product aan u wilt verstrekken terwijl u daar wel recht op heeft. Wij treden altijd eerst in overleg met de verkoper en wijzen hem op zijn plichten. Meestal helpt dit de verkoper over de streep te trekken om u toch het product te verstrekken waar u recht op heeft. Indien de verkoper u geen nieuw product wilt verstrekken of het product niet kosteloos wilt herstellen dan brengen wij in overleg met u een dagvaarding uit waarmee wij de gerechtelijke procedure in werking stellen.

Verkoop aan de deur of via internet

Wat is het verschil tussen deur tot deur verkoop en afstandsverkoop?

De laatste jaren is de wetgeving omtrent het consumentenrecht betreffende de ‘overeenkomsten op afstand’ en de ‘overeenkomsten buiten de verkoopruimte’ herzien. Uiteraard wordt met de term ‘overeenkomsten’ de afgesloten contracten bedoeld. Sinds 13 juni 2014 gelden de nieuwe regels voor de nieuwe overeenkomsten. Dat de regels veranderd zijn is inmiddels wel bekend, ook wat de regels hiervoor afzonderlijk zijn. Maar wat de verschillen tussen beide overeenkomsten zijn en wat de verschillen tussen de wettelijke bepalingen zijn, is eigenlijk minder bekend.

Het is ook niet vreemd dat er veel aandacht aan de wetgeving wordt besteed, in Nederland zijn in de eerste drie kwartalen van 2015 reeds meer dan 100 miljoen aankopen gedaan via internet.

Verduidelijking ‘overeenkomst buiten de verkoopruimte’

Eerst dient er verduidelijkt te worden wat een ‘overeenkomst buiten de verkoopruimte’ wel en niet is. Een verkoop op een stand van een beurs valt hier bijvoorbeeld niet onder. Verkoop aan de deur bij een consument thuis of een verkoper die iemand op straat aanspreekt, wel. Ook indien er iets wordt verkocht tijdens een verkoopdemonstratie of tijdens een georganiseerd verkoopfeestje bij iemand thuis. Een overeenkomst die op de arbeidsplaats wordt gesloten, valt er eveneens onder, alsmede verkoop tijdens een georganiseerde reis. Deze voorgaande uiteenzetting geldt niet alleen voor aankopen, maar ook voor het aangaan van overeenkomsten voor diensten. Van belang is om te weten dat de overeenkomst wel direct of direct aansluitend wordt gesloten bij voorgaande situaties en met een consument, indien er alleen een offerte wordt gemaakt en de overeenkomst pas later wordt gesloten dan gelden de regels voor de ‘overeenkomsten buiten de verkoopruimte’ niet.

Read more “Verkoop aan de deur of via internet”

Ontbinden overeenkomst

Wat kan ik doen als er niet wordt geleverd?

Het zou kunnen voorkomen dat u een opdracht heeft gegeven aan een verkoper of handelaar en deze maakt zich er makkelijk vanaf door er een rommeltje van te maken. Of nog erger, hij levert maar half werk want hij maakt de klus niet af. Hetzelfde geldt voor een bestelling die maar niet wordt geleverd, u wordt met andere woorden aan het lijntje gehouden. Wat kan er in zulke gevallen ondernomen worden?

Read more “Ontbinden overeenkomst”

Misbruik van omstandigheden

Wanneer is er sprake van misbruik van omstandigheden?

Er is sprake van misbruik van omstandigheden als er listig gebruik gemaakt wordt gemaakt van iemand zijn goede vertrouwen. Er is ook sprake van misbruik van omstandigheden als iemand afhankelijk is van een bepaalde overeenkomst of als iemand te onervaren is. Daarnaast kan het nog zijn dat iemands zijn mentale toestand ten tijde van het sluiten (of daaraan voorafgaand) niet was zoals het hoorde te zijn. De wederpartij (koper, verkoper of dienstverlener) moest dan wel op de hoogte zijn van de bijzondere omstandigheid waarin deze persoon verkeert

Voorbeeld:
Zoals heel veel in de wet wordt niet direct duidelijk wanneer één van bovenstaande situaties zich voordoet. Het makkelijkste is om met een voorbeeld dit te verduidelijken: U heeft iets zeer waardevols in uw bezit. Dit kan uw zeer kostbare postzegelverzameling zijn, een aantal waardevolle sierraden of misschien wel uw verzameling oude munten. Eén van u minder goede vrienden weet van deze waardevolle collectie af. Door veel stress of misschien wel een depressie raakt u in een toestand waardoor u anders denkt dan u normaal gesproken zou doen. Toevalligerwijs komt uw goede vriend bij u langs. Zoals altijd bekijkt deze goede vriend met belangstelling naar uw waardevolle collectie munten. U doet tijdens de toestand waarin u verkeert een aanbod aan deze persoon die ver beneden de werkelijke waarde ligt; zelfs bij een pandjeshuis zou u er direct nog veel meer voor kunnen krijgen. Uw goede vriend aanvaard het aanbod en de muntencollectie is van eigenaar verwisseld.

Enige weken later bent u weer hersteld en vraagt u zich af hoe u nu zo’n aanbod heeft kunnen doen. Nog belangrijker; u vraagt zich af wat u er nu nog tegen kunt doen.

Bescherming:
De wet heeft dergelijke zaken voorzien. Artikel 3:44 BW ziet erop toe dat u beschermd wordt tegen dit soort rechtshandelingen die u heeft verricht terwijl er sprake was van een dergelijke toestand. U kunt er dus zeker nog iets aan doen. Zoals altijd zit het natuurlijk wel in het bewijs dat u dient te leveren. Dat u wel in een dergelijke situatie verkeer moet natuurlijk aangetoond worden.

(Het aantonen van een dergelijke toestand kunt u doen met een verklaring van uw huisarts).

Vernietigen van de rechtshandeling:
Nadat u een dergelijke verklaring heeft gekregen kunt u de rechtshandeling (verkoop van uw waardevolle collectie) vernietigen met een beroep op misbruik omstandigheden. De toestand waarin u verkeert is misbruikt, ook al heeft u zelf het aanbod gedaan, de minder goede vriend had moeten begrijpen dat u niet werkelijk voor deze lage prijs uw waardevolle collectie van de hand wilde doen. Zeker niet als u daaraan zeer gehecht was.

U vernietigt de rechtshandeling door een buitengerechtelijk verklaring tegen deze persoon uit te brengen. Dit hoeft niet schriftelijk, maar verdient wel de voorkeur. Het uitbrengen van een buitengerechtelijk verklaring kunt u het beste doen door een brief op te stellen waarin u de toestand uitlegt waarin u verkeerde. Door de vernietiging treedt er terugwerkende kracht op. U bent daardoor altijd eigenaar gebleven van uw (munten)collectie.

Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken

Wat te doen bij opdringerige verkopers nadat u tot bezinning bent gekomen?

Handhaving tegen oneerlijke handelspraktijken die betrekking hebben op (kleine) ondernemers lijkt niet gemakkelijk te zijn. Alhoewel er wel mogelijkheden zijn om op te treden tegen bedrijven die (kleine) ondernemers misleiden zijn de mogelijkheden tegelijk zeer beperkt.

Uit het verleden is gebleken dat de bedrijven die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken zich er goed bewust van blijken te zijn hoe ze daadwerkelijk de regels zo kunnen buigen dat ze er mee weg zouden kunnen komen.

Hoe komt dat en hoe speelt de verkoper hierop in?

Het belangrijkste lijkt te zitten in de bewijzen, veelal omdat er door middel van een verkooppraatje e.e.a. wordt vertroebeld en een ander beeld wordt geschetst dan het beeld dat men te zien krijgt na er rustig over nagedacht te hebben. Het voorbeeld hiervan is de verkoper die aan de deur komt (of u op straat aanspreekt) met het mooie verhaal over gratis goederen en diensten. Of het verhaal over gratis producten die via een omweg toch worden betaald, het bedrag wordt per dag genoemd waardoor het lijkt te gaan om lage kosten, echter per maand kunnen deze kosten hoger zijn dan wenselijk.

Read more “Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken”

Algemene voorwaarden uitleg

Wanneer zijn algemene voorwaarden geldend?

De algemene voorwaarden die bij een overeenkomst horen, zijn meestal bedoeld om bepaalde gevallen uit te sluiten zoals de aansprakelijkheid, de garantie, het retourneren van aankopen of het ontbinden van de overeenkomst. Globaal gezien wordt er een scheiding gemaakt tussen twee professionele partijen en tussen een professionele partij en een consument. Consumenten genieten een betere bescherming tegen bepaalde algemene voorwaarden die zijn opgenomen. Het zou immers vreemd zijn indien een verkoper of ander bedrijf zomaar van alles mag uitsluiten door het hanteren van algemene voorwaarden. Dit gebeurt echter wel zeer vaak. Er zijn soms zeer slechte algemene voorwaarden te vinden die ronduit in strijd zijn met de wet.

 • Een voorbeeld van een beding dat vaak terug is te vinden in algemene voorwaarden is dat er naast incassokosten ook nog eens administratiekosten worden berekend. Dit mag wettelijk gezien niet. Alle kosten, hoe ze ook genoemd worden, mogen niet hoger zijn dan wettelijk is bepaald. Ziet u dus dat er naast incassokosten ook nog administratiekosten berekend zijn omdat er te laat wordt betaald, dan weet u meteen dat er iets niet klopt.
 • Nog een ander voorbeeld is dat u producten die u op internet heeft besteld niet zou kunnen retourneren. Indien u een product heeft aangeschaft dan kunt u deze gewoon binnen 14 dagen terugsturen. Er zijn wel een paar uitzonderingen hierop die logisch zijn, zoals producten die vanwege hygiëne of bederfelijkheid niet geretourneerd kunnen worden.

Om te weten te komen welke bepalingen niet mogen worden toegepast dienen de grijze lijst en de zwarte lijst te worden geraadpleegd. Deze beide lijsten staan vermeld onder de rechtsartikelen 6:236 BW en 6:237 BW. Deze twee lijsten zijn redelijk bekend bij de meeste mensen. De bepalingen die op deze lijsten staan, worden of als onredelijk bezwarend aangemerkt of ze worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Minder bekend is dat er ook een “blauwe” lijst bestaat met bedingen van algemene voorwaarden en nog minder bekend is de “Haagse” lijst met algemene voorwaarden. De voorwaarden van de blauwe lijst zijn vindbaar onder Richtlijn 93/13/EEG. De bepalingen die op deze “blauwe” Europese lijst staan, zijn bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. Bepalingen op deze lijst geven een zogenaamde aanwijzing dat het beding onder bepaalde (cumulatieve) omstandigheden oneerlijk zou kunnen zijn.

De “Haagse lijst” bevat bedingen die door een rechtelijke uitspraak zijn verboden om voortaan door deze verkoper of ondernemer (gebruiker) als algemene voorwaarden te mogen worden gehanteerd. Bepalingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn de bepalingen die bijvoorbeeld direct strijdig zijn met de wet of de redelijkheid en billijkheid. Een voorkomend beding dat onredelijk zou kunnen zijn die op de “Haagse lijst” voorkomt kan het fouilleren zijn. Men mag niet op het laatste moment geconfronteerd worden met het fouilleren. Indien men toch gefouilleerd wordt, dan moet duidelijk zijn dat men dit mag weigeren. Er dient dan wel vooraf in de algemene voorwaarden te zijn opgenomen dat door het weigeren van de fouillering de toegang (tot het gebouw) kan worden ontzegd.

Kleine ondernemers

Ook kleine ondernemers kunnen gebruik maken van de bescherming van de bepalingen die voor consumenten gelden. Dit staat bekend als de reflexwerking van de algemene voorwaarden. De reflexwerking houdt kort gezegd in dat de kleine ondernemers, die zich op een gebied begeven van het recht dat vrijwel onbekend voor hun is, zich kunnen beroepen op de onredelijkheid van deze bepalingen. Een voorbeeld hiervan is een ondernemer die een broodjeszaak heeft. Hij wilt een contract afsluiten (overeenkomst) met een gespecialiseerd IT-bedrijf. Uiteraard behoort dit niet tot de standaardovereenkomsten die een broodjeszaak gewend is om te sluiten. Indien er nu onredelijke of oneerlijke bedingen tussen de algemene voorwaarden staan gelden deze ook voor de broodjeszaak.

Read more “Algemene voorwaarden uitleg”