Incassobureau inschakelen?

Hoe gaan wij te werk voor u tijdens het incassotraject?

Tijdens het incassotraject bent u ons niets verschuldigd. Wij incasseren gratis uw openstaande facturen. Geldvorderingen tot vijf jaar terug kunnen wij nog steeds moeiteloos, en gratis, voor u incasseren. U kunt ook uw “vergeten” vorderingen aan ons uit handen geven.

Uiteraard kunt u ook met uw huidige onbetaald gebleven facturen bij ons terecht. Indien u een goede relatie heeft met uw terugkerende cliënt of klant dan zullen wij uiteraard rekening houden met de goede relatie. U kunt dit bij ons aangeven; wij stellen onze aanmaningen af op uw wensen. In tegenstelling tot incassobureaus zijn wij geen fabriek die standaard incassobrieven uitprint maar leveren maatwerk. Wij houden u daarnaast persoonlijk op de hoogte van de handelingen die wij voor u verrichten.

Waarom kost u dit niets?

Wij kunnen gratis incasso aanbieden omdat wij de incassokosten verhalen op de wanbetaler. Er bestaat een wettelijke verplichting voor de wanbetaler om incassokosten te betalen. U hoeft deze kosten ook niet vooraf aan ons te betalen. U kunt uw onbetaald gebleven facturen aan ons toesturen per email, per post of zelf via WhatsApp. Nadat wij uw onbetaalde facturen hebben ontvangen zetten wij direct het proces in werking.

Mocht u tijdens het proces toch afzien van het incasseren van uw onbetaalde factuur dan betaalt u nog steeds niets. U hoeft zelfs geen administratiekosten of de kosten van de verrichte handelingen te betalen. Ons uitgangspunt is dat een onbetaalde factuur u niets extra's mag kosten.

Mocht de betaling uitblijven na de incassoprocedure?

Het kan voorkomen dat een factuur tijdens de incassoprocedure niet wordt betaald. Wij stellen dan in overleg met u het gerechtelijke traject in werking. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Wij stellen de dagvaarding op en laten deze door onze deurwaarder uitbrengen bij uw wanbetaler. Als de factuur na deze handeling nog steeds niet wordt betaald dan brengen wij de zaak voor u aan bij de rechtbank.

Aan deze procedure zijn wel kosten verbonden. U betaalt alleen de kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding en de griffiekosten van de rechtbank. Wij kunnen u vooraf exact aangeven wat het u kost. Wij zetten deze gerechtelijke procedure alleen met uw goedkeuring in werking. De slagingskans is zeer hoog en de kosten worden bij toewijzing door de rechter, ook op de wanbetaler verhaald.

Beslaglegging

Na de gerechtelijk procedure zullen wij overgaan tot het leggen van beslag op de financiële middelen van de wanbetaler. Tijdens de incassoprocedure hebben wij de wanbetaler uiteraard verschillende malen op deze consequenties gewezen. Ook brengen wij eerst ter waarschuwing een conceptdagvaarding uit met de vermelding van de bijkomende kosten tijdens en na de gerechtelijke procedure. Wij willen voorkomen dat een onbetaalde factuur leidt tot hogere kosten die voorkomen hadden kunnen worden. Mocht ondanks deze voorzorgsmaatregelen alsnog niet betaald worden? Dan kunnen wij beslag laten leggen op de tegoeden van de wanbetaler.

Voorbeeld aanmaning downloaden

Versturen van aanmaningen

Voor een zeer scherp tarief versturen wij voor u een aanmaning. Wij rekenen voor het versturen van een aanmaning het laagste tarief van Nederland, namelijk € 9,50 per aanmaning. Indien u meerdere aanmaning door ons wilt laten verzenden dan geven wij u korting die tot 50% kan oplopen.

Onze aanmaningen zijn maatwerk en worden per stuk geschreven. Dat betekent dat er gecontroleerd wordt of er aan alle eisen is voldaan zodat er in het vervolgtraject aansluitend kan worden gevorderd. Een aanmaning moet aan een aantal eisen voldoen. Indien u, als voorbeeld, verzuimt om de juiste termijn te hanteren waarbinnen u verzoekt om te voldoen, dan kan dit gevolgen hebben voor het vervolgtraject.

Waarom zou u door ons aanmaningen laten verzenden?

Uw aanmaningen door ons laten verzenden heeft als voordeel dat uw wederpartij weet dat hij of zij uw factuur toch echt moet voldoen. Door het verzenden van uw aanmaningen op ons briefpapier weet uw wederpartij dat u niet zult schromen om een eventueel vervolgtraject in werking te zetten.

Afhankelijk van uw (goede) relatie met uw wederpartij stellen wij onze aanmaningen op uw wensen af. Omdat wij maatwerk leveren is dat geen enkel probleem.

Waarom kunt u liever zelf geen aanmaningen versturen?

Uw goede naam van uw bedrijf of misschien wel uw voortdurende relatie met uw klant kan u ervan weerhouden om zelf aanmaningen te versturen. Aanmaningen die door Ciber Juristen worden verzonden geven een ander beeld af. U kunt uw klant, cliënt of patiënt naar ons toe verwijzen; wij versturen de aanmaningen onder onze eigen naam. U voorkomt daarmee dat uw bedrijfsnaam wordt geschaad.

Hoe ziet onze aanmaning er inhoudelijk uit?

Om u een indruk te geven van onze aanmaning hebben wij voor u een voorbeeld geplaatst van onze zeer vriendelijke aanmaning, opgesteld als een herinnering om te voldoen. In deze aanmaning herinneren wij uw goede relatie eraan dat zij is vergeten om uw factuur te voldoen. In deze aanmaning tonen wij ons begrip, maar verzoeken toch om een tijdige uitbetaling.

Indien u daarna een vervolgtraject in wilt gaan dan is dat geen enkel probleem. In onze aanmaning is vermeld dat u aanspraak maakt op de gemaakte kosten. Daarmee heeft onze vriendelijk herinnering dezelfde juridische waarde als een indringender verzoek om te voldoen.

U kunt tevens een voorbeeld van een aanmaning downloaden die indringender is opgesteld. Afhankelijk van uw wensen kunt er ervoor kiezen om deze door ons te laten verzenden. Beide voorbeelden zijn een eerste aanmaning die wij verzenden, in een vervolgtraject kan er wederom gekozen worden voor de wijze waarop wij uw relatie aanschrijven. Vergelijkt u onze beide aanmaningen zodat u een indruk krijgt van het maatwerk dat wij aan u leveren.

Aanmaning of incassobrief ontvangen?

Een incassobureau mag een brief aan u sturen waarin wordt verzocht om een openstaande rekening te voldoen. Het incassobureau mag daarvoor een vergoeding in rekening brengen van maximaal € 40,00 indien het openstaande bedrag niet hoger is dan € 266,67.

Afhankelijk van de hoogte van het te incasseren bedrag kan de vergoeding voor het incassobureau oplopen. Er mag een percentage worden berekend van 15 % over het te incasseren bedrag indien het bedrag niet hoger is dan € 2500,00 (een uitgebreid overzicht vindt u hier). Het incassobureau mag vermelden binnen welke termijn voldaan dient te worden en welke kosten in het gerechtelijke traject aan u mogen worden doorberekend. Daarnaast mag een incassobureau een conceptdagvaarding meezenden.

De definitieve dagvaarding dient echter door een deurwaarder uitgereikt te worden. Indien u niet thuis bent mag de dagvaarding door een deurwaarder in een gesloten envelop worden achtergelaten. Op de achtergelaten dagvaarding staat altijd de naam van de deurwaarder. Het uitbrengen van een dagvaarding wordt met juridisch jargon aangeduid als ‘betekenen’.

Herinneringsbrief

Er dient eerst een herinneringsbrief (door de verkoper of dienstverlener) aan u te worden verzonden voorafgaand aan het verzenden van een incassobrief. Er mogen voor deze herinnering geen kosten in rekening worden gebracht. Bovendien moeten op deze herinnering de exacte kosten vermeld staan die een eventueel incassobureau in rekening zal brengen indien u niet voldoet aan het betalingsverzoek op de genoemde datum in de herinneringsbrief.

Voordat u gehoor geeft aan het betalen van het bedrag dat in de incassobrief staat vermeld, kunt u het beste altijd eerst even controleren of u wel een herinneringsbrief heeft ontvangen. Heeft u wel een herinneringsbrief ontvangen? Controleer daarna of in deze herinneringsbrief staat vermeld hoe hoog de incassokosten zijn.

Dit zijn twee cruciale stappen die weleens worden overgeslagen door een verkoper of dienstverlener. U bent geen incassokosten verschuldigd als er geen herinneringsbrief is verzonden of indien er in de herinneringsbrief niet de exacte hoogte van de incassokosten is vermeld.

Voorbeeld: U heeft uw abonnementskosten van uw maandelijkse magazine niet betaald. U ontvangt daarom een herinnering van de aanbieder van het magazine om het maandbedrag van € 25,00 te voldoen binnen twee weken. U maakt het bedrag niet over naar de aanbieder binnen of na deze twee weken. De aanbieder besluit daarop om een incassobureau in te schakelen. Dit incassobureau stuurt u een incassobrief waarop de
€ 25,00 staan vermeld plus nog eens € 40,00 incassokosten. Aangezien de aanbieder van het magazine is vergeten om in de herinneringsbrief te vermelden dat u na twee weken € 40,00 incassokosten bent verschuldigd, hoeft u helemaal geen incassokosten te betalen.

Verzet

U kunt zich ook verzetten tegen het verzoek van het incassobureau om te voldoen. Indien u van mening bent dat u helemaal geen geldsom aan de verkoper of dienstverlener bent verschuldigd kunt u een aantal (reddende) gronden of verweren aanwenden; dwaling, bedrog, ontbinding, of misbruik van omstandigheden.

Het kan namelijk zijn dat u helemaal geen bedrag bent verschuldigd als één van bovenstaande situaties zich voordoet.

Hoever mag een incassobureau gaan?

Een incassobureau mag in (volgende) brieven tevens aankondigen dat er een gerechtelijke procedure zal volgen. Daar mogen ook de kosten van de gerechtelijke procedure bij worden vermeld. Veelal zullen deze kosten vanaf € 117,00 griffierecht bedragen. Het griffierecht zijn de kosten voor de rechtbank. Daarnaast mogen de mogelijke kosten worden vermeld voor het uitbrengen van een dagvaarding. Het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding kost ongeveer € 110,00.

Nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan, dient de deurwaarder wederom kosten te maken om het vonnis aan u te kenbaar te maken. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 95,00. Afhankelijk van het leggen van beslag kunnen de kosten variëren. Meestal wordt er gekozen voor een bankbeslag of een loonbeslag. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 250,00 die het incassobureau aan u mag vermelden. Dit is namelijk geen dreigement maar een waarschuwing.

Het incassobureau mag tevens een concept-dagvaarding aan u toesturen. Dit is niet de uiteindelijke dagvaarding maar een document dat is opgesteld door het incassobureau waarop u kunt zien wat de eis is van de verkoper of dienstverlener. Het incassobureau mag echter niet de dagvaarding zelf uitbrengen. Dit mag alleen een deurwaarder.

Bezwaar bij het incassobureau

Wij begrijpen dat u niet steeds brieven van een incassobureau wilt ontvangen. Zeker niet als deze waarschuwingen bevat met verwijzing naar hoge bedragen indien u niet tijdig voldoet aan het verzoek om betalen van het genoemde bedrag.

U kunt uw bezwaar kenbaar maken bij het incassobureau. U geeft daarbij aan wat de reden is dat u niet betaald. Deze reden kan uiteenlopend zijn. Het kan zijn dat u van mening bent dat u helemaal geen bedrag verschuldigd bent of dat u het bedrag niet in één keer kunt betalen. U kunt in het laatste geval vaak een betalingsregeling treffen. Het incassobureau hoeft niet akkoord te gaan met een betalingsregeling maar zal dit veelal wel doen. Het bespaart de opdrachtgever namelijk kosten om de gerechtelijke procedure te doorlopen met de kans dat hij dit verliest. Het veiligste voor de opdrachtgever is daarom om een termijnbetaling te accepteren.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen de vordering voor u betwisten. Indien u aangeeft dat u geen bedrag bent verschuldigd dan zullen wij de juridische gronden uiteenzetten. Wij verzoeken het incassobureau om rechtstreeks met ons te communiceren. U zult dan geen post meer van het incassobureau ontvangen. Indien het incassobureau (namens de opdrachtgever) toch van mening blijft dat u het bedrag bent verschuldigd, dan zullen wij de gerechtelijke procedure voor u voeren mocht de verkoper of dienstverlener hier toe overgaan.