Schone lei voor onjuiste gegevens

“Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.”

Dit bijbels gebod is terug te vinden op allerlei plekken in de wet, zo ook in artikel 16 lid 1 onder i van de Vreemdelingenwet2000[1]. Hierin is bepaald dat de IND een verblijfsvergunning kan afwijzen of intrekken als de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt of (essentiële) gegevens heeft achtergehouden.

Voorheen had dit niet alleen een afwijzing of intrekking tot gevolg maar ook een mogelijke afwijzing van elke vervolgaanvraag in de daaropvolgende vijf jaar. Die laatste consequentie is door een recente uitspraak[2] van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State buiten werking gesteld. De rechter oordeelde dat deze bevoegdheid geen grond heeft in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn,die hiërarchisch van een hogere orde is dan onze nationale wetgeving.

De sanctie van vijf jaar, een soort verjaringstermijn, was bedoeld om misbruik tegen te gaan. Door harder te straffen of daar in ieder geval mee te dreigen. Nu zijn diegenen die in het verleden, om welke reden dan ook, onjuiste gegevens hebben verstrekt in ieder geval geëxcuseerd. Iedereen begint iedere aanvraag met een schone lei.

Juist is nog steeds beter dan onjuist

Het spreekt voor zich dat het nog steeds niet aan te raden is om een document te vervalsen, te liegen over de intentie of essentiële informatie achter te houden. Ook nu nog kan een visum dat op grond van een onjuiste veronderstelling is verstrekt later worden ingetrokken.

Het invullen in strijd met de waarheid levert tevens een strafbaar feit op, waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan.

Ook zal een beslismedewerker bij de IND waarschijnlijk minder gunstig gestemd zijn ten opzichte van een persoon die in een voorafgaande aanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt. De IND mag dan nu weliswaar min of meer verplicht zijn om een verblijfsvergunning te verstrekken als een vreemdeling aan alle voorwaarden voldoet, maar wat als die vreemdeling op een van die voorwaarden net iets te kort schiet?

Daarnaast is het goed om te bedenken dat de IND met een druk op de knop van alles over een persoon te weten kan komen: of iemand wel eens gebruik heeft gemaakt van sociale voorzieningen, met justitie in aanraking is geweest, eerder onjuiste gegevens heeft verstrekt, etc. Als de IND merkt dat die gegevens niet overeenkomen met de verstrekte gegevens door de vreemdeling zelf dan is dat een grond tot afwijzing.

Onjuiste gegevens bij antecedentenverklaring

Zo wordt de aanvrager bij de antecedentenverklaring[3] onder andere gevraagd of hij door het plegen van een misdrijf wel eens veroordeeld is tot een gevangenisstraf, vrijheidsontnemende maatregel, onvoorwaardelijke geldboete, etc. Dit is met een druk op de knop zichtbaar voor de IND. Vanuit dat oogpunt gezien, is de antecedentenverklaring meer een soort test of de aanvrager de waarheid spreekt.

Daarnaast is het goed om te bedenken dat als u wel eens veroordeeld bent voor een misdrijf tot een van die straffen dat dit niet per definitie tot een afwijzing hoeft te leiden.

Op diezelfde antecedentenverklaring wordt overigens gevraagd of u in het verleden bij een eerdere aanvraagprocedure onjuiste gegevens heeft verstrekt. Als dat het geval is dan moet u dat ook zeker vermelden omdat het anders waarschijnlijk beschouwd wordt als het verstrekken van onjuiste gegevens in deze aanvraagprocedure. Het is immers onjuist om bij de aanvraag te stellen dat u in het verleden geen onjuiste gegevens heeft verstrekt (als u dat wel heeft gedaan). En het verstrekken van onjuiste gegevens bij de aanvraagprocedure is nog steeds een afwijzingsgrond. Gelukkig kunt u nu wel met een gerust(er) hart verklaren dat u in een eerder procedure onjuiste gegevens heeft verstrekt (als dat het geval is ten minste)omdat dit geen consequentie meer mag hebben voor de huidige aanvraag.

Ik wil niet moraliserend doen, maar ik doe het toch: eerlijk duurt het langst.

 

[1] Vw 2000, Artikel 16
1. Een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 kan worden afgewezen indien:
[…]
i. de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden terwijl die gegevens tot afwijzing van een eerdere aanvraag tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een visum of een verblijfsvergunning hebben geleid of zouden hebben geleid;

[2] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=91061

[3] https://ind.nl/Formulieren/7101.pdf

45

In bezwaar bij de IND (1)

Bezwaar: a blessing or a curse?De bezwaarprocedure zou moeten fungeren als een extra rechtsbescherming voor de burger en als verlengde besluitvorming

Wanneer uw visumaanvraag is afgewezen door de IND, kunt u daar (gratis) bezwaar tegen aantekenen. [1]. Klinkt goed maar is dat het ook? In de praktijk blijkt dat er onder het groene gras van de bezwaarprocedure, talloze juridische addertjes, of andere inheemse gifslangen, op u liggen te wachten.

Het eerste addertje: de vrijblijvende (verplichte) bezwaarprocedure

We beginnen met een ogenschijnlijk klein addertje. U ontvangt een afwijzing, wat nu? U kunt de moed opgeven en op zoek gaan naar een partner binnen de Europese Unie. Bij voorkeur uit Nederland in een straal van 2,5 kilometer van uw huis. Het indienen van een bezwaar is geenszins verplicht.

In de praktijk zullen mensen een afwijzing echter als een flinke tegenslag ervaren en het er niet bij willen laten zitten. Veel mensen hebben het gevoel dat hun onrecht is aangedaan en willen hun zaak voorleggen aan een onafhankelijke rechter. Maar voordat een rechter überhaupt naar uw zaak kijkt, zal u eerst de bezwaarprocedure moeten doorlopen. In die zin is de bezwaarprocedure dus wel degelijk verplicht.

Daarbij komt dat wanneer u niet binnen vier weken bezwaar aantekent tegen het besluit (de afwijzing) dat een hernieuwde aanvraag niet-ontvankelijk zal worden verklaard indien er geen sprake is van relevante nieuwe feiten en omstandigheden. Uw nieuwe aanvraag wordt dan niet eens door de IND in behandeling genomen. Gevolg is dat u geen andere keus hebt dan bezwaar aan te tekenen.

 

Read more “In bezwaar bij de IND (1)”

19

In bezwaar bij de IND (2)

Bezwaar: a blessing or a curse?

Het derde addertje: te biecht bij de duivel

Wanneer u een bezwaarschrift indient omdat uw aanvraag is afgewezen, wordt de beslissing op het bezwaarschrift genomen door dezelfde instantie, de IND in dit geval, die het primaire besluit heeft genomen. Hierdoor ontstaat de enigszins vreemde situatie dat u rechtsbescherming zoekt bij degene waarvan u nu juist vindt dat hij u onrecht heeft aangedaan. Te biecht bij de duivel dus.

Als een kind straf krijgt van zijn vader, zal hij doorgaans toch liever zijn beklag doen bij zijn moeder dan bij zijn vader. De vader is dan wel de laatste persoon bij wie hij zijn beklag wil doen.Maar wees gerust! De wetgever heeft hier het volgende op bedacht: de ambtenaar die het primaire besluit (de afwijzing) heeft genomen, mag niet dezelfde persoon zijn als de ambtenaar die op het bezwaarschrift beslist.

In de praktijk betekent dit mijns inziens niet meer dan dat u een andere naam onder de beslissing op uw bezwaarschrift zult aantreffen dan onder het primaire besluit.

Read more “In bezwaar bij de IND (2)”

25

Visumaanvraag en de waarde van juridisch advies

Valkuilen bij de aanvraag.

Op het eerste gezicht lijkt de aanvraag voor een visum regulier bepaalde tijd geen ingewikkelde procedure. De voorwaarden lijken duidelijk te zijn omschreven en zo lang de aanvrager en referent aan deze voorwaarden voldoen, is er geen vuiltje aan de lucht.

De praktijk is echter een stuk weerbarstiger, wat geen verrassing behoort te zijn wanneer je in ogenschouw neemt dat de IND niet bepaald staat te trappelen om aan een ieder een visum te verschaffen. Anders gezegd: het komt de IND eigenlijk wel goed uit dat niet iedere aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

Mijns inziens kan (betaalbaar) juridisch advies voor bijna iedereen een groot verschil maken. Om deze stelling te onderbouwen, verdeel ik de aanvragers en referenten in drie verschillende groepen:

Read more “Visumaanvraag en de waarde van juridisch advies”

Wallets and money PNG clipart (47)

Restitutieverzoek inburgeringsexamen buitenland Turkse onderdanen

In het vreemdelingrecht worden doorgaans gewichtige zaken behandeld. De uitzetting van een uitgeprocedeerde moeder van twee (Nederlandse) kinderen of het recht van een verliefd stel om in Nederland een gezinsleven op te bouwen.

Desondanks zijn er binnen het vreemdelingenrecht in Nederland minder instanties om in beroep te gaan dan bij de burgerlijke rechtspraak. Derhalve wordt niet zelden schertsend verwezen naar het privaatrecht waar burgers elkaar naar hartenlust kunnen bevechten tot aan de Hoge Raad over zaken als een dakkapel. De vraag rijst dan of de rechterlijke instanties hier wel bedoeld voor zijn? Ik denk het niet, maar we kunnen moeilijk gaan bepalen voor anderen wat wel en niet van belang is. Dat is aan de burger zelf.

Read more “Restitutieverzoek inburgeringsexamen buitenland Turkse onderdanen”