Gemeente aansprakelijk voor (letsel)schade

Schade aan uw auto of letselschade?

Wie ie er verantwoordelijk voor schade aan uw auto of voor letselschade als het wegdek gebrekkig is? En wat houdt de gebrekkigheid van het wegdek eigenlijk in?

In de wet is bepaald dat de beheerder van openbare weg zorg moet dragen dat het wegdek in een goede staat verkeerd. Het gaat om een plicht voor de betreffende gemeente om te zorgen dat de weg een zodanige veiligheid biedt dat personen, auto's, fietsers en overige zaken niet in gevaar worden gebracht. Bij de beoordeling of er voldoende zorg is gedragen door een gemeente wordt het te verwachten gebruik van de weg of de bestemming van de weg betrokken. De weg en de inrichting van de weg dient afgestemd te zijn op het gebruik van de weg.  Bij die beoordeling wordt de grootte van de kans op verwezenlijking van het gevaar betrokken. Tevens spelen de onderhouds- en veiligheidsmaatregelen die mogelijk zijn en redelijkerwijs te vergen zijn een rol.

Schade geleden aan auto

Bij de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen wordt betrokken of te nemen maatregelen eenvoudig te realiseren zijn tegen niet al te hoge kosten. In een zaak tegen de gemeente waar een benadeelde schade heeft geleden aan zijn auto, was dat te voorkomen geweest door eenvoudigweg en tegen niet al te hoge kosten een reflecteren signaleringspaaltje te plaatsen op een verhoogde middenberm. Omdat een dergelijk reflecteren paaltje ontbrak was de automobilist op de verhoogde wegafscheiding (vluchtheuvel) terechtgekomen. Daarbij had de automobilist schade geleden aan zijn auto. 

Letselschade claimen

Op het moment dat een dergelijk paaltje ontbreekt kan sprake zijn van een gebrekkige weg. De gemeente waar de weg doorheen loopt is in die gevallen aansprakelijk als er schade wordt geleden. In dit geval was er gelukkig geen lichamelijk letsel geleden, de schade bleef beperkt  tot materiële schade aan de auto. Een gemeente is echter ook aansprakelijk als er wel lichamelijk letsel optreedt, in die gevallen kunt u de letselschade claimen als de gemeente verwijt kan worden dat deze verantwoordelijk is voor een gebrekkige weg door slecht onderhoud of een verkeerde weginrichting. 

Het bewijzen van gebreken kan soms lastig zijn waardoor men in bewijsnood kan komen. Er moet immers worden aangetoond dat er sprake is van een gebrekkige weg. In de besproken zaak werd gebruik gemaakt van Google Maps, waar voorheen wel een reflecterend paaltje zichtbaar was. Nadien was het paaltje op de middenberg verwijderd zonder duidelijke reden. Het kan zijn dat er eerder een ongeval had plaatsgevonden waardoor het paaltje was verwijderd, echter kan de gemeente dat niet met zekerheid vaststellen. Een afbeelding van Google Maps werd door de rechter toegelaten als bewijs. Heeft u zelf letselschade geleden die voor vergoeding in aanmerking komt? Er gelden vaste regels voor het bepalen van de omvang van de schadevergoeding

 

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *