Ontbinden van de overeenkomst

Wat houdt ontbinding van een overeenkomst in?

Ontbinding van een overeenkomst houdt in dat u een verklaring doet aan de verkoper of dienstverlener. Anders dan een verklaring bij de vernietiging van een overeenkomst moet de verklaring dat u een overeenkomst ontbindt wel schriftelijk gebeuren.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u de overeenkomst wilt ontbinden. Tevens kan de weg waarlangs u de schriftelijke verklaring van de ontbinding uitbrengt verschillend zijn.

Redenen van de ontbinding kunnen zijn:

Dat u zich bedacht heeft omdat u hetzelfde product ergens anders goedkoper heeft gezien. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u zich in het geheel bedacht heeft omdat u het product eigenlijk toch niet nodig heeft. U hoeft bij de ontbinding niet aan te geven wat de reden van ontbinding is als de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen of bij deurverkoop. Een van de belangrijkste gronden voor ontbinding is de overeenkomst die niet wordt nagekomen. Dit kan zijn als er een gebrekkig product is geleverd, maar ook als er sprake is van een andere tekortkoming.

Overeenkomsten die anders tot stand zijn gekomen kunnen wel worden vernietigd indien er sprake is van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden.

Uitbrengen van de schriftelijke verklaring

Het uitbrengen van een schriftelijke verklaring betekent dat u een brief op kunt stellen waarin u mededeelt dat u de overeenkomst ontbindt. Bij een overeenkomst die via elektronische wijze tot stand is gekomen dient de verkoper of dienstverlener u een modelformulier voor de ontbinding toe te zenden, maar dit gebeurt niet altijd.

De weg waarlangs u de schriftelijke verklaring uitbrengt kan in bepaalde gevallen elektronisch zijn. Dit is in die gevallen dat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen.

Naast de vaste regel dat de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbonden kan worden dient u er rekening mee te houden dat u dient te bewijzen dat deze schriftelijke verklaring de verkoper of dienstverlener ook daadwerkelijk heeft bereikt. In het kader van het bereiken van de schriftelijke verklaring aan de verkoper of dienstverlener halen wij een recente uitspraak[i] van de rechter aan. In deze uitspraak gaat de rechter in op het adres waar naartoe de schriftelijke verklaring dient te worden gezonden en het eventuele bewijs daarvan. In beginsel herhaalt de rechter hetgeen in de wet al duidelijk staat vermeld; namelijk dat de verklaring haar werking pas heeft als de verklaring die persoon daadwerkelijk heeft bereikt.

Belangrijk is dat de verklaring de persoon moet hebben bereikt om haar werking te hebben. Dit is eigenlijk op zich een logische gedachte. Aan de andere kant zou dat kunnen betekenen dat de ontvanger van de verklaring, in dit geval de verkoper of de dienstverlener, het ontvangen van de verklaring kan proberen te voorkomen. Ook een logische gedachte vanuit het oogpunt van de verkoper.

Adressering van de schriftelijke verklaring

In de aangehaalde uitspraak zet de rechter uiteen hoe de schriftelijke verklaring een persoon moet bereiken en welk adres mag worden aangehouden. De rechter gaat daarbij in op adressen waar de schriftelijke verklaring mag worden gezonden.

“Als adres in vorenbedoelde zin kan in beginsel worden aangemerkt de woonplaats van de geadresseerde in de zin van art. 1:10 BW[ii], dan wel, indien de mededeling een zakelijke kwestie betreft, het zakelijke adres van de geadresseerde, en voorts het adres waarvan de afzender op grond van verklaringen of gedragingen van de geadresseerde mocht aannemen dat deze aldaar door hem kon worden bereikt, bijvoorbeeld diens postbus, e-mailadres of ander adres dat bij recente contacten tussen partijen door de geadresseerde is gebruikt.”

Het kan voorkomen dat de verkoper of dienstverlener aangeeft dat hij of zij uw verklaring helemaal niet heeft ontvangen ondanks al uw inspanningen. De rechter stelt dat in deze gevallen mag worden aangenomen dat:

“De afzender in beginsel feiten of omstandigheden dient te stellen en zo nodig te bewijzen waaruit volgt dat de verklaring door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde aldaar door hem kon worden bereikt, en dat de verklaring aldaar is aangekomen.”

Dit is een mooi aanknopingspunt omdat u hierdoor mag aangeven dat u ervan uit mocht gaan dat de verkoper of dienstverlener op het door u aangegeven adres te bereiken zou zijn. U dient dan alleen nog te bewijzen dat het redelijkheid is dat de verkoper of dienstverlener op dat adres te bereiken is en natuurlijk nog dat u inderdaad de verklaring daarheen heeft verzonden.

Bewijzen van ontvangst

Om te bewijzen dat u de verklaring heeft gezonden aan de verkoper of dienstverlener kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om de verklaring per aangetekende post te verzenden. De verkoper of dienstverlener kan natuurlijk er altijd voor kiezen om de aangetekende verklaring te weigeren.

“Het onderdeel stelt de vraag aan de orde of de verzonden aangetekende brieven hebben bereikt in de zin van art. 3:37 lid 3, eerste zin, BW. In dat verband is van belang dat deze brieven naar dezelfde postbus zijn verzonden als de daaraan voorafgaande aanmaning. De aangetekende brief is echter niet afgehaald en de daaropvolgende aangetekende brief is geretourneerd aan de afzender wegens opheffing van de desbetreffende postbus. (….) in beginsel moet worden aangenomen dat een schriftelijke mededeling die de geadresseerde heeft ontvangen op een door deze bij recente contacten met de afzender gebruikt postbusadres, hem heeft bereikt als bedoeld in art. 3:37 lid 3, eerste zin, BW”

Kort samengevat komt het erop neer dat indien de verkoper of dienstverlener de ontvangst van de verklaring belemmert, hij of zij hier weinig mee opschiet. De verklaring geldt dan alsnog als tijdig ontvangen.

Alexander van der Spoel

 

 

[i] http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ4104

[ii] De woonruimte waar een persoon werkelijk en duurzaam woont. Ook onzelfstandige woonruimte, zoals een gehuurde kamer, kan als woonruimte worden aangemerkt als de belanghebbende daar feitelijk woont.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *