Persoonsgebonden budgetten

Personen die (aanvullende) ondersteuning in het leven nodig hebben kunnen een beroep doen op de gemeente of de zorgverzekeraar. De ondersteuning kan gebaseerd zijn op maatschappelijke onderwerpen zoals de zelfredzaamheid van personen, maar ook op het (meer) medische gebied. De gemeente of zorgverzekeraar kan aan deze personen een budget toekennen. Daarmee wordt het budget gerelateerd aan de persoon die het betreft; het persoonsgebonden budget (PGB).

Budgetsoorten

Er zijn een aantal verschillende soorten persoonsgebonden budgetten. De verschillen worden veroorzaakt door de uitvoering of door de wet waaronder het budget wordt toegekend. Er kan een Persoonsgebonden budget worden toegekend onder de Wet langdurige zorg(Wlz), de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning of onder de Zorgverzekeringswet.

Afhankelijk van het soort budget kan deze ook afkomstig zijn van een zorgkantoor, een zorgverzekeraar of vanuit de gemeente. De verstrekking van een PGB onder de Wet langdurige zorg valt onder de verantwoordelijkheid van een zorgkantoor. De Jeugdwet en de Wmo vallen onder de gemeente en de zorgverzekering valt onder de verantwoordelijkheid van uw eigen zorgverzekeraar.

Wie er recht heeft op zorg (en dus een budget) wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar vastgesteld. Zij geven een indicatie af waarop de noodzakelijke zorg of ondersteuning wordt gebaseerd. Hieruit blijkt ook hoeveel zorg of ondersteuning u nodig heeft.

Toekenningsbeschikking

In de toekenningsbeschikking (TKB) staat aangegeven hoeveel uren ondersteuning of zorg aan u is toegekend. In deze toekenningsbeschikking staat tevens de hoogte van het budget vermeld. Het vaststellen van de hoogte van budget is gerelateerd aan het aantal uren zorg dat u nodig heeft. Afhankelijk van de door u in te huren zorgverlener en het soort zorg dat u nodig heeft wordt bepaald wat het maximale uurtarief is dat aan zorg mag worden besteed. Het is belangrijk voor u om te weten wat het maximale vastgestelde tarief is voor u. Op basis hiervan kunt u afspraken maken met uw zorgverlener(s).

Zorgovereenkomst

U kunt daarna de zorgovereenkomst (die u samen met uw zorgverlener) heeft ingevuld naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opsturen. De Sociale verzekeringsbank zal inhoudelijk de zorgovereenkomst toetsen aan de wetgeving. Er wordt onder andere onderzocht of er sprake is van een familierelatie tussen u en de zorgverlener, of de juiste wetgeving waaruit de zorg wordt geleverd toepasselijk is maar ook of er wel een budget aan u is toegekend. Daarnaast wordt er onderzocht of de juiste zorgovereenkomst is aangeleverd en of de bepalingen niet strijdig zijn met de wetgeving, interne richtlijnen en beleidsregels.

 U kunt een aantal verschillende zorgovereenkomsten afspreken. Dit is afhankelijk van het feit of de zorg door een zorginstelling, een familielid of door een zelfstandige ondernemer wordt geleverd. U kunt er ook voor kiezen om een zorgverlener op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen.

 Wat kunnen wij voor u betekenen

Tijdens dit proces kunnen er verschillende obstakels optreden. Wij kunnen u vooraf adviseren op welke wijze zaken aangeleverd dienen te worden. Eventueel kunnen wij de standaard zorgovereenkomsten voor u invullen of voor de zorgverleners opstellen. Ook hier gaat het vaak mis waardoor u (weer) een nieuwe zorgovereenkomst op dient te sturen of op dient te vragen.

Dit bespaart u niet alleen een hoop ergernis maar vooral ook een hoop tijd. Juist door het verkeerd aanleveren van essentiële zaken kan een tijdige uitbetaling aan uw zorgverlener gevaar lopen. U wilt dit natuurlijk voorkomen. De meeste zorgverleners zijn afhankelijk van een tijdige betaling.

Trajecten

Niet alleen in het voortraject kunnen wij u van dienst zijn. Juist ook in het traject dat daarna volgt zijn wij gespecialiseerd. U kunt hierbij denken aan het voeren van bezwaarprocedures indien er geen of onvoldoende budget aan u is toegekend. Het kan ook voorkomen dat er van u een betaling wordt teruggevorderd. Niet elke betaling kan zonder meer door de Sociale verzekeringsbank worden teruggevorderd. Sommige onrechtmatig gedane betalingen kunnen niet worden teruggevorderd. Niet omdat de termijn van terugvordering is verstreken maar omdat dit strijdig zou zijn met de interne richtlijnen. Indien er van deze interne richtlijnen wordt afgeweken is er, in bepaalde gevallen, sprake van willekeur.

Bezwaarschrift

Als u van mening bent dat u recht heeft op een hoger budget dan stellen wij een grondig bezwaar voor u op. Ook indien u, als zorgverlener, wordt geconfronteerd met verzoeken om uitbetaalde gelden terug te betalen voeren wij voor u bezwaar. Wij toetsen onze bezwaarschriften aan de interne richtlijnen, aan de beleidsregels, wetgeving en aan de jurisprudentie. U bent op deze wijze altijd verzekerd van een inhoudelijk goed gemotiveerd bezwaar dat de grootste kans heeft op toekenning van het bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard kost deze bezwaarprocedure u niets. Wij kunnen vooraf wel een inschatting geven maar kunnen vooraf nooit garanderen dat uw bezwaar gegrond wordt verklaard; wel dat u de meeste kans maakt Als u ons inschakelt.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *