Schade door slecht wegdek

Is een gemeente aansprakelijk voor de geleden schade van een weggebruiker als gevolg van een bult in het wegdek ?

De gemeente is als wegbeheerder aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg of de weguitrusting. Van een gebrek is sprake indien de weguitrusting naar objectieve maatstaven gemeten niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor een gevaar oplevert voor personen of zaken. Of dit het geval is hangt volgens vaste jurisprudentie af van het antwoord op de vraag of die weg, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans is op verwezenlijking van het gevaar en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te verlangen zijn. In dat kader komt onder meer betekenis toe aan de beleidsvrijheid die de gemeente heeft en de haar ter beschikking staande financiële middelen. (ECLI:NL:HR:2010:BN6236 en ECLI:NL:HR:2014:831)
Hoe besliste het Hof in deze zaak ?

  • Indien de bult, zoals de rechtbank heeft geoordeeld, geen gevaar oplevert, kan van aansprakelijkheid op de voet van artikel 6:174 BW geen sprake zijn. Omgekeerd is het echter niet zo dat indien de bult gevaar oplevert voor (brom)fietsers, zoals [appellante] stelt en de Gemeente betwist, die enkele omstandigheid aansprakelijkheid ingevolge dit artikel oplevert. Ook als de bult als gevaarlijk voor (brom)fietsers zou moeten worden gekwalificeerd,  betekent dat enkele feit immers nog niet dat de ventweg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen.

In het algemeen dient een weggebruiker met enige oneffenheid in een weg rekening te houden en de bult waar het hier om gaat is niet van zodanig ongebruikelijke of onverwachte omvang dat een weggebruiker daar in het geheel niet op bedacht hoeft te zijn, laat staan dat de Gemeente daarvoor had moeten waarschuwen. Dit alles leidt tot de slotsom dat de bult niet als een gebrek in de door artikel 6:174 BW bedoelde zin kan worden beschouwd. Anders gezegd, de aanwezigheid van de bult in het wegdek van de ventweg leidt niet tot de conclusie dat de ventweg naar objectieve maatstaven gemeten niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de ventweg mag stellen.”

Conclusie:
Het is dus niet zo dat elke schade veroorzaakt door een  kleine oneffenheid of gebrek aan een weg tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder leidt; ook van de weggebruiker wordt enige oplettendheid verlangd.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *