Concurrentiebeding 2

Kan ik van mijn concurrentiebeding af?

Ik heb een concurrentiebeding. Wat betekent dit nou eigenlijk precies?
Bij een concurrentiebeding worden de belangen van beide partijen afgewogen. Indien er een te ruime geografische aanduiding is aangegeven, zoals dat het concurrentiebeding geldt voor heel Nederland, dan kan de rechter deze aanduiding beperken. Dit is afhankelijk van de functie, de opleiding, het gevaar dat er bedrijfsgevoelige informatie wordt doorgespeeld waardoor er een bevoordeelde positie bestaat voor de concurrent. Tevens speelt  nog mee; het gemak waarmee iemand een functie zou kunnen vinden buiten de door de rechter te bepalen geografische aanduiding, waarbij er een soortgelijk of hoger loon kan worden genoten.

Read more “Concurrentiebeding 2”

Overwerk weigeren

Ben ik verplicht om over te werken?

Een werkgever kan en mag van je verwachten dat je soms overwerkt. Dit hoeft niet uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of in de CAO te zijn opgenomen. Het kan natuurlijk wel voor iedereen verhelderend werken indien dit wel het geval is. Meestal bevat een CAO of een arbeidsovereenkomst dan ook een dergelijke bepaling.

Mag ik overwerk weigeren?

In bijzondere gevallen mag je het overwerk weigeren. Indien er een goede reden voor het weigeren aan ten grondslag ligt, mag de werkgever je in dat geval niet verplichten om over te werken. Wat een goede reden is verschilt uiteraard per geval en de werkgever beoordeelt dan of het ook een goede reden is.

Read more “Overwerk weigeren”

Visumaanvraag en de waarde van juridisch advies

Valkuilen bij de aanvraag.

Op het eerste gezicht lijkt de aanvraag voor een visum regulier bepaalde tijd geen ingewikkelde procedure. De voorwaarden lijken duidelijk te zijn omschreven en zo lang de aanvrager en referent aan deze voorwaarden voldoen, is er geen vuiltje aan de lucht.

De praktijk is echter een stuk weerbarstiger, wat geen verrassing behoort te zijn wanneer je in ogenschouw neemt dat de IND niet bepaald staat te trappelen om aan een ieder een visum te verschaffen. Anders gezegd: het komt de IND eigenlijk wel goed uit dat niet iedere aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

Mijns inziens kan (betaalbaar) juridisch advies voor bijna iedereen een groot verschil maken. Om deze stelling te onderbouwen, verdeel ik de aanvragers en referenten in drie verschillende groepen:

Read more “Visumaanvraag en de waarde van juridisch advies”

Ontbinden overeenkomst

Wat kan ik doen als er niet wordt geleverd?

Het zou kunnen voorkomen dat u een opdracht heeft gegeven aan een verkoper of handelaar en deze maakt zich er makkelijk vanaf door er een rommeltje van te maken. Of nog erger, hij levert maar half werk want hij maakt de klus niet af. Hetzelfde geldt voor een bestelling die maar niet wordt geleverd, u wordt met andere woorden aan het lijntje gehouden. Wat kan er in zulke gevallen ondernomen worden?

Read more “Ontbinden overeenkomst”

Geen arbeidsovereenkomst op papier? Geen nood!

Vermoeden van arbeidsovereenkomst

Het kan een bewijsprobleem worden indien er wordt betwist dat de werknemer een arbeidscontract heeft. Maar het komt voor dat de rechter van oordeel is dat er wel een arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt aan de geleverde arbeid. Het is geen vereiste dat een arbeidsovereenkomst op schrift dient te zijn gesteld. Dit klinkt wellicht vreemd maar de wet is hier duidelijk over. Ook de rechter haalt uiteraard in zulke gevallen de wet aan. Onderstaande uitspraak van het hof is een willekeurig voorbeeld hoe de rechter te werk gaat in dergelijke gevallen.

De gedachtegang van het hof:

“De stelplicht en de bewijslast dat ten tijde van het ongeval tussen de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst van kracht was, rust ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv op de werknemer. Hetzelfde geldt voor feiten en omstandigheden waaruit het rechtsvermoeden als bedoeld in artikel 610a BW zou kunnen worden afgeleid dan wel waaruit een situatie als bedoeld in artikel 7:658, lid 4 BW zou kunnen worden afgeleid. Naar het oordeel van het hof vloeit uit de eisen van redelijkheid en billijkheid geen andere verdeling van de bewijslast voort.”

  • Op grond van de stellingen van de werknemer is, mede gelet op het verweer van een werkgever, niet (voorshands) bewezen te achten dat sprake is van (een rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer enerzijds en de werkgever anderzijds, dan wel dat toen sprake was van een situatie als bedoeld in artikel 7:685 lid 4 BW. De rechter zal de werknemer dan ook overeenkomstig zijn expliciete aanbod en verzoek daartoe tot bewijslevering toelaten van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot de conclusie dat er sprake was van (het rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst dan wel van een situatie als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
  • Bij de bewijslevering zal onder meer aan de orde komen wanneer de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt, wat zijn werkzaamheden inhielden en welke betaling hij voor zijn werkzaamheden ontving.

Read more “Geen arbeidsovereenkomst op papier? Geen nood!”

Verwijtbaar handelen werkgever

Is de werkgever schuldig aan verwijtbaar handelen?

Er is soms sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever zich slechts zal voordoen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Of als een werkgever een valse grond voor ontslag aanvoert met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren.

Een voorbeeld:

  • De werkgever vraagt aan een oudere werknemer om eerder met pensioen te gaan vanwege economische redenen. De werknemer geeft aan dit wel te willen maar dat er wel compensatie dient plaats te vinden vanwege het pensioengat. De werkgever ziet hier niets in en gaat op zoek naar een reden voor ontslag. Deze denkt hij gevonden te hebben, door collega’s is de werknemer aan het werk gezien bij een andere werkgever, contractueel was afgesproken dat er niet voor anderen gewerkt mocht worden. De werkgever zegt de werknemer het ontslag aan….

Indien de rechter in zulke gevallen oordeelt dat er sprake is van verwijtbaar handelen dan kan de kantonrechter besluiten dat een hogere vergoeding op zijn plaats is. De situatie die geschapen is kan een reden zijn dat er geen langdurige werkbare verhouding tussen de werknemer en de werkgever meer mogelijk is.

Wat is dan ernstig verwijtbaar handelen?

Dit is bijvoorbeeld het geval indien een zieke werknemer niet of niet op de juiste wijze wordt begeleidt naar het toewerken van zijn herstel welke leidt tot hervatten van zijn werkzaamheden. De werkgever blijft namelijk eindverantwoordelijk voor het advies wat een arbodienst geeft. Mocht een arbodienst stellen dat een werknemer ‘langzaam’ weer kan beginnen en zich vooral niet moet overhaasten en vooral op therapeutische basis naar het werk toekomt en de werkgever denkt hier heel anders over dan ligt de eindverantwoording bij de werkgever zelf.

Read more “Verwijtbaar handelen werkgever”

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Ziekte tijdens het werk en geen betaling van loon?

Tijdens de ziekte van een werknemer dient de werkgever het loon door te betalen. Indien de werkgever dit weigert dan kan er een vordering ingesteld worden bij de rechter om de werkgever te dwingen om het loon door te betalen. Indien de werkgever van oordeel is dat hij denkt dat er werknemer niet ziek is, dan dient de werkgever een arbo-arts in te schakelen om vast te stellen dat de werknemer inderdaad niet ziek is. Doet de werkgever dit niet (om kosten te besparen) dan heeft hij geen keuze om het loon gedurende de periode dat de werknemer ziek is gemeld gewoon door te betalen.

  • De werkneemster is ziek. Ook haar huisarts is die mening toegedaan. De werkgever houdt niet zo van zieke werknemers en besluit  het loon niet meer te betalen. Hij vindt dat de ziekte lang genoeg heeft geduurd, ze moet maar gewoon gaan werken of ze krijgt niets meer betaald. De werkgever slaat hier een stapje over, hij dient eerst de arbodienst in te schakelen. Indien deze stelt dat de werknemer niet ziek is en aan het werk dient te gaan en de werknemer doet het dan vervolgens niet, dan mag de loonbetaling pas opgeschort worden.

Read more “Loondoorbetaling tijdens ziekte”

All-in huurprijs

Mag ik huurverhoging weigeren bij een all-in huurprijs?

Het komt vaak voor dat een verhuurder een woning of een kamer aanbiedt met een all-in huurprijs. Dit mag wettelijk gezien wel, maar wist u dat u hier wel iets tegen kunt doen? Wist u ook dat de verhuurder dan niet de huurprijs jaarlijks mag verhogen?

Read more “All-in huurprijs”

Eigenaar van de energiemeter

Wie is nu eigenlijk de eigenaar is van de meter die het energieverbruik registreert? Indien de installateur of netwerkbeheerder het eigendom heeft dan kan er een huurprijs voor worden bepaald. Voor deze huurprijs wordt door de overheid jaarlijks een maximum aangegeven voor de hoogte van de huursom. Dit geldt eveneens voor de gas- en de watermeter. Het antwoord is op zich niet heel eenvoudig omdat de gedachte van natrekking wel eens opkomt. Er zijn voor natrekking wel een aantal stelregels waarvan de belangrijkste de aard- en nagelvastheid is.

Verduidelijking constructie netwerk

Het is belangrijk om bij het begin te beginnen. Dat is de leiding die in de grond ligt en die in de aanvoer van energie of water voorziet. Hiervoor hoeven we niet lang te speuren. De eerste gedachte is dan dat er sprake dient te zijn van opstal, anders zou het eigendom verloren gaan door natrekking. Niet dus. Er is een bijzonder artikel in het wetboek gewijd aan dergelijke leidingen en netwerken. Dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat degene die de leidingen heeft aangelegd de eigenaar is, mits hij werkelijk de bevoegdheid had om ze aan te leggen.

Daarna moeten we bekijken vanaf welk gedeelte de woningeigenaar precies het eigendom verkrijgt. De rechter heeft zich ook hierover gebogen en bepaald dat de woningeigenaar ook de eigenaar is van het gedeelte na de afsluiter en van de leiding daarna.

Dan komt er na het stukje leiding ook nog een meterkast. En hier draait de vraag om. Wie is nu de eigenaar van deze meter in de meterkast, de meetinstallatie.

We dienen dan te bezien wat het begrip aard- en nagelvastheid in dat geval inhoudt. Ook hier heeft de rechter zich over gebogen. Indien de meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig kan worden losgekoppeld is er geen sprake van natrekking van dergelijke apparatuur.

Een monteur, of handig persoon, kan een meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig loskoppelen, waarschijnlijk ontstaat er zelfs helemaal geen schade, in dit geval is er dus geen sprake van natrekking. Een recht van opstal is dan niet vereist om natrekking van een meter te voorkomen.

Read more “Eigenaar van de energiemeter”

Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken

Wat te doen bij opdringerige verkopers nadat u tot bezinning bent gekomen?

Handhaving tegen oneerlijke handelspraktijken die betrekking hebben op (kleine) ondernemers lijkt niet gemakkelijk te zijn. Alhoewel er wel mogelijkheden zijn om op te treden tegen bedrijven die (kleine) ondernemers misleiden zijn de mogelijkheden tegelijk zeer beperkt.

Uit het verleden is gebleken dat de bedrijven die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken zich er goed bewust van blijken te zijn hoe ze daadwerkelijk de regels zo kunnen buigen dat ze er mee weg zouden kunnen komen.

Hoe komt dat en hoe speelt de verkoper hierop in?

Het belangrijkste lijkt te zitten in de bewijzen, veelal omdat er door middel van een verkooppraatje e.e.a. wordt vertroebeld en een ander beeld wordt geschetst dan het beeld dat men te zien krijgt na er rustig over nagedacht te hebben. Het voorbeeld hiervan is de verkoper die aan de deur komt (of u op straat aanspreekt) met het mooie verhaal over gratis goederen en diensten. Of het verhaal over gratis producten die via een omweg toch worden betaald, het bedrag wordt per dag genoemd waardoor het lijkt te gaan om lage kosten, echter per maand kunnen deze kosten hoger zijn dan wenselijk.

Read more “Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken”