Concurrentiebeding 2

Kan ik van mijn concurrentiebeding af?

Ik heb een concurrentiebeding. Wat betekent dit nou eigenlijk precies?
Bij een concurrentiebeding worden de belangen van beide partijen afgewogen. Indien er een te ruime geografische aanduiding is aangegeven, zoals dat het concurrentiebeding geldt voor heel Nederland, dan kan de rechter deze aanduiding beperken. Dit is afhankelijk van de functie, de opleiding, het gevaar dat er bedrijfsgevoelige informatie wordt doorgespeeld waardoor er een bevoordeelde positie bestaat voor de concurrent. Tevens speelt  nog mee; het gemak waarmee iemand een functie zou kunnen vinden buiten de door de rechter te bepalen geografische aanduiding, waarbij er een soortgelijk of hoger loon kan worden genoten.

Read more “Concurrentiebeding 2”

Ontbinden overeenkomst

Wat kan ik doen als er niet wordt geleverd?

Het zou kunnen voorkomen dat u een opdracht heeft gegeven aan een verkoper of handelaar en deze maakt zich er makkelijk vanaf door er een rommeltje van te maken. Of nog erger, hij levert maar half werk want hij maakt de klus niet af. Hetzelfde geldt voor een bestelling die maar niet wordt geleverd, u wordt met andere woorden aan het lijntje gehouden. Wat kan er in zulke gevallen ondernomen worden?

Read more “Ontbinden overeenkomst”

Ontslag genomen in een emotionele bui

Wat is schijn van ontslag nou eigenlijk?

Ik heb per ongeluk ontslag genomen in een emotionele bui. Ik heb iets bij de werkgever ondertekend en nu ben ik ontslagen? Dat zijn de geluiden uit de praktijk. Hoe werkt het precies? Schijn van ontslag houdt in dat het lijkt alsof er een rechtsgeldig onaantastbaar ontslag tot stand is gekomen doordat de werknemer zich akkoord lijkt te hebben verklaard door in te stemmen met het opgelegde of zelf genomen ontslag. Kan iemand die in een emotionele toestand verkeerd zich later nog terugtrekken van de ontslagname? Kan een werkgever een werknemer iets laten ondertekenen zonder dat de werknemer de consequenties daarvan inziet? En hoeft de werkgever zelf helemaal niets te doen als een werknemer in een ontevreden toestand verkeert en roept ‘dat ie wel ontslag neemt?’

Een paar voorbeelden die wat verduidelijking kunnen geven:

  • Gemaskeerd ontslag door werkgever:
    Indien een werknemer de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, mag de werkgever aan een werknemer niet zomaar een schriftelijke verklaring voorleggen dat de werknemer instemt met ontslag door de werkgever. De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat de werknemer begrijpt of had moeten begrijpen dat de ondertekening van het document tot eenzijdig ontslag zou leiden. De werkgever heeft in dergelijke gevallen een onderzoeksplicht met betrekking te de begrijpelijkheid van de werknemer.
  • Emotionele ontslagname:
    Bij ingrijpende gevolgen van ontslag door een werknemer zelf, bijvoorbeeld wanneer deze in een emotionele bui mededeelt ontslag te nemen, kan niet zomaar worden aangenomen dat deze werknemer ook de intentie had om ontslag te nemen. De redelijkheid en billijkheid verzet zich ertegen dat de werkgever een beroep op het gerechtvaardigde vertrouwen van de mededeling mag doen. De werkgever dient tevens een actie te ondernemen waardoor de werknemer in een gunstigere toestand zou komen.

Read more “Ontslag genomen in een emotionele bui”

Geen arbeidsovereenkomst op papier? Geen nood!

Vermoeden van arbeidsovereenkomst

Het kan een bewijsprobleem worden indien er wordt betwist dat de werknemer een arbeidscontract heeft. Maar het komt voor dat de rechter van oordeel is dat er wel een arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt aan de geleverde arbeid. Het is geen vereiste dat een arbeidsovereenkomst op schrift dient te zijn gesteld. Dit klinkt wellicht vreemd maar de wet is hier duidelijk over. Ook de rechter haalt uiteraard in zulke gevallen de wet aan. Onderstaande uitspraak van het hof is een willekeurig voorbeeld hoe de rechter te werk gaat in dergelijke gevallen.

De gedachtegang van het hof:

“De stelplicht en de bewijslast dat ten tijde van het ongeval tussen de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst van kracht was, rust ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv op de werknemer. Hetzelfde geldt voor feiten en omstandigheden waaruit het rechtsvermoeden als bedoeld in artikel 610a BW zou kunnen worden afgeleid dan wel waaruit een situatie als bedoeld in artikel 7:658, lid 4 BW zou kunnen worden afgeleid. Naar het oordeel van het hof vloeit uit de eisen van redelijkheid en billijkheid geen andere verdeling van de bewijslast voort.”

  • Op grond van de stellingen van de werknemer is, mede gelet op het verweer van een werkgever, niet (voorshands) bewezen te achten dat sprake is van (een rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer enerzijds en de werkgever anderzijds, dan wel dat toen sprake was van een situatie als bedoeld in artikel 7:685 lid 4 BW. De rechter zal de werknemer dan ook overeenkomstig zijn expliciete aanbod en verzoek daartoe tot bewijslevering toelaten van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot de conclusie dat er sprake was van (het rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst dan wel van een situatie als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
  • Bij de bewijslevering zal onder meer aan de orde komen wanneer de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt, wat zijn werkzaamheden inhielden en welke betaling hij voor zijn werkzaamheden ontving.

Read more “Geen arbeidsovereenkomst op papier? Geen nood!”

Eigenaar van de energiemeter

Wie is nu eigenlijk de eigenaar is van de meter die het energieverbruik registreert? Indien de installateur of netwerkbeheerder het eigendom heeft dan kan er een huurprijs voor worden bepaald. Voor deze huurprijs wordt door de overheid jaarlijks een maximum aangegeven voor de hoogte van de huursom. Dit geldt eveneens voor de gas- en de watermeter. Het antwoord is op zich niet heel eenvoudig omdat de gedachte van natrekking wel eens opkomt. Er zijn voor natrekking wel een aantal stelregels waarvan de belangrijkste de aard- en nagelvastheid is.

Verduidelijking constructie netwerk

Het is belangrijk om bij het begin te beginnen. Dat is de leiding die in de grond ligt en die in de aanvoer van energie of water voorziet. Hiervoor hoeven we niet lang te speuren. De eerste gedachte is dan dat er sprake dient te zijn van opstal, anders zou het eigendom verloren gaan door natrekking. Niet dus. Er is een bijzonder artikel in het wetboek gewijd aan dergelijke leidingen en netwerken. Dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat degene die de leidingen heeft aangelegd de eigenaar is, mits hij werkelijk de bevoegdheid had om ze aan te leggen.

Daarna moeten we bekijken vanaf welk gedeelte de woningeigenaar precies het eigendom verkrijgt. De rechter heeft zich ook hierover gebogen en bepaald dat de woningeigenaar ook de eigenaar is van het gedeelte na de afsluiter en van de leiding daarna.

Dan komt er na het stukje leiding ook nog een meterkast. En hier draait de vraag om. Wie is nu de eigenaar van deze meter in de meterkast, de meetinstallatie.

We dienen dan te bezien wat het begrip aard- en nagelvastheid in dat geval inhoudt. Ook hier heeft de rechter zich over gebogen. Indien de meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig kan worden losgekoppeld is er geen sprake van natrekking van dergelijke apparatuur.

Een monteur, of handig persoon, kan een meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig loskoppelen, waarschijnlijk ontstaat er zelfs helemaal geen schade, in dit geval is er dus geen sprake van natrekking. Een recht van opstal is dan niet vereist om natrekking van een meter te voorkomen.

Read more “Eigenaar van de energiemeter”

Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken

Wat te doen bij opdringerige verkopers nadat u tot bezinning bent gekomen?

Handhaving tegen oneerlijke handelspraktijken die betrekking hebben op (kleine) ondernemers lijkt niet gemakkelijk te zijn. Alhoewel er wel mogelijkheden zijn om op te treden tegen bedrijven die (kleine) ondernemers misleiden zijn de mogelijkheden tegelijk zeer beperkt.

Uit het verleden is gebleken dat de bedrijven die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken zich er goed bewust van blijken te zijn hoe ze daadwerkelijk de regels zo kunnen buigen dat ze er mee weg zouden kunnen komen.

Hoe komt dat en hoe speelt de verkoper hierop in?

Het belangrijkste lijkt te zitten in de bewijzen, veelal omdat er door middel van een verkooppraatje e.e.a. wordt vertroebeld en een ander beeld wordt geschetst dan het beeld dat men te zien krijgt na er rustig over nagedacht te hebben. Het voorbeeld hiervan is de verkoper die aan de deur komt (of u op straat aanspreekt) met het mooie verhaal over gratis goederen en diensten. Of het verhaal over gratis producten die via een omweg toch worden betaald, het bedrag wordt per dag genoemd waardoor het lijkt te gaan om lage kosten, echter per maand kunnen deze kosten hoger zijn dan wenselijk.

Read more “Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken”

Algemene voorwaarden uitleg

Wanneer zijn algemene voorwaarden geldend?

De algemene voorwaarden die bij een overeenkomst horen, zijn meestal bedoeld om bepaalde gevallen uit te sluiten zoals de aansprakelijkheid, de garantie, het retourneren van aankopen of het ontbinden van de overeenkomst. Globaal gezien wordt er een scheiding gemaakt tussen twee professionele partijen en tussen een professionele partij en een consument. Consumenten genieten een betere bescherming tegen bepaalde algemene voorwaarden die zijn opgenomen. Het zou immers vreemd zijn indien een verkoper of ander bedrijf zomaar van alles mag uitsluiten door het hanteren van algemene voorwaarden. Dit gebeurt echter wel zeer vaak. Er zijn soms zeer slechte algemene voorwaarden te vinden die ronduit in strijd zijn met de wet.

  • Een voorbeeld van een beding dat vaak terug is te vinden in algemene voorwaarden is dat er naast incassokosten ook nog eens administratiekosten worden berekend. Dit mag wettelijk gezien niet. Alle kosten, hoe ze ook genoemd worden, mogen niet hoger zijn dan wettelijk is bepaald. Ziet u dus dat er naast incassokosten ook nog administratiekosten berekend zijn omdat er te laat wordt betaald, dan weet u meteen dat er iets niet klopt.
  • Nog een ander voorbeeld is dat u producten die u op internet heeft besteld niet zou kunnen retourneren. Indien u een product heeft aangeschaft dan kunt u deze gewoon binnen 14 dagen terugsturen. Er zijn wel een paar uitzonderingen hierop die logisch zijn, zoals producten die vanwege hygiëne of bederfelijkheid niet geretourneerd kunnen worden.

Om te weten te komen welke bepalingen niet mogen worden toegepast dienen de grijze lijst en de zwarte lijst te worden geraadpleegd. Deze beide lijsten staan vermeld onder de rechtsartikelen 6:236 BW en 6:237 BW. Deze twee lijsten zijn redelijk bekend bij de meeste mensen. De bepalingen die op deze lijsten staan, worden of als onredelijk bezwarend aangemerkt of ze worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Minder bekend is dat er ook een “blauwe” lijst bestaat met bedingen van algemene voorwaarden en nog minder bekend is de “Haagse” lijst met algemene voorwaarden. De voorwaarden van de blauwe lijst zijn vindbaar onder Richtlijn 93/13/EEG. De bepalingen die op deze “blauwe” Europese lijst staan, zijn bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. Bepalingen op deze lijst geven een zogenaamde aanwijzing dat het beding onder bepaalde (cumulatieve) omstandigheden oneerlijk zou kunnen zijn.

De “Haagse lijst” bevat bedingen die door een rechtelijke uitspraak zijn verboden om voortaan door deze verkoper of ondernemer (gebruiker) als algemene voorwaarden te mogen worden gehanteerd. Bepalingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn de bepalingen die bijvoorbeeld direct strijdig zijn met de wet of de redelijkheid en billijkheid. Een voorkomend beding dat onredelijk zou kunnen zijn die op de “Haagse lijst” voorkomt kan het fouilleren zijn. Men mag niet op het laatste moment geconfronteerd worden met het fouilleren. Indien men toch gefouilleerd wordt, dan moet duidelijk zijn dat men dit mag weigeren. Er dient dan wel vooraf in de algemene voorwaarden te zijn opgenomen dat door het weigeren van de fouillering de toegang (tot het gebouw) kan worden ontzegd.

Kleine ondernemers

Ook kleine ondernemers kunnen gebruik maken van de bescherming van de bepalingen die voor consumenten gelden. Dit staat bekend als de reflexwerking van de algemene voorwaarden. De reflexwerking houdt kort gezegd in dat de kleine ondernemers, die zich op een gebied begeven van het recht dat vrijwel onbekend voor hun is, zich kunnen beroepen op de onredelijkheid van deze bepalingen. Een voorbeeld hiervan is een ondernemer die een broodjeszaak heeft. Hij wilt een contract afsluiten (overeenkomst) met een gespecialiseerd IT-bedrijf. Uiteraard behoort dit niet tot de standaardovereenkomsten die een broodjeszaak gewend is om te sluiten. Indien er nu onredelijke of oneerlijke bedingen tussen de algemene voorwaarden staan gelden deze ook voor de broodjeszaak.

Read more “Algemene voorwaarden uitleg”

Inhoud overeenkomst

Wat staat er in de overeenkomst?

Wat er in een overeenkomst staat is een kwestie van de overeenkomst goed doorlezen. Hieruit kan uiteraard goed worden opgemaakt wat er is afgesproken. Maar is het wel zo simpel?

Niet alleen wat er in de overeenkomst staat is geldend, ook wat er niet in staat geldt als afgesproken. Dit moet dan wel de bedoeling zijn geweest voor partijen om af te spreken en de partijen dienden er ook op te mogen vertrouwen dat het bij de wederpartij de bedoeling was om af te spreken. Vaak zijn dergelijke bedoelingen nog wel voorafgaand terug te vinden in het e-mailverkeer tussen beide partijen. Het wordt wat lastiger indien de bedoelingen alleen mondeling kenbaar waren gemaakt. Toch kunnen bepaalde bepalingen die in de overeenkomst opgenomen zijn een licht schijnen op de onderliggende bedoelingen van de overeenkomst.

Read more “Inhoud overeenkomst”