Algemene Voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn bedingen (bepalingen) die meestal gescheiden van de overeenkomst worden verstrekt. Toch maken de algemene voorwaarden volledig deel uit van de overeenkomst. De handelaar (verkoper) hoeft de bedingen niet gescheiden te verstrekken, maar kan ze ook in de overeenkomst zelf opnemen; het blijven dan alsnog algemene voorwaarden. De bedingen dienen dan wel vaker in andere overeenkomsten gebruikt te worden door de handelaar. De handelaar wordt juridisch aangeduid als de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden.

Kernbedingen mogen niet opgenomen zijn als algemene voorwaarden bij de overeenkomst. Een kernbeding is de hoofdprestatie, zoals de levering van het aangekochte product of de afgesproken prijs van het product. Kernbedingen dienen duidelijk en eenvoudig geformuleerd te zijn, pas dan zijn ze uitgezonderd van het begrip algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden gelden indien ze op de juiste wijze kenbaar zijn gemaakt en niet strijdig zijn met de wetgeving. Op deze pagina gaan wij in op welke wijze de algemene voorwaarden kenbaar gemaakt moeten worden. Wij gaan alleen uit van de algemene voorwaarden die gelden voor consumenten en gelijkgestelden. Algemene voorwaarden kunnen namelijk gelden voor consumenten of voor ondernemers.

Wat mag er niet in de algemene voorwaarden staan?

Niet-toegestane en onredelijke bedingen zijn vastgelegd in de wet en in de Europese richtlijn. Er bestaan verschillende soorten niet-toegestane en onredelijke bedingen die cumulatief opgenomen kunnen zijn in de algemene voorwaarden: verboden bedingen, onredelijk bezwarende bedingen, kennelijk onredelijke bedingen en oneerlijke bedingen.

Verboden bedingen zijn handelingen die van zichzelf al verboden zijn. Dit zijn handel in verboden middelen, strijd met de goede zeden of strijd met de openbare orde. De andere bedingen zijn opgenomen op de zwarte, grijze en blauwe lijst.

Bedingen van de zwarte lijst zijn altijd vernietigbaar; ze zullen vervallen zodra men aangeeft het niet met het beding eens te zijn. Bedingen van de grijze lijst kunnen vernietigbaar zijn als de handelaar geen goede reden heeft om het beding op te nemen als algemene voorwaarde. De handelaar is ook degene die moet uitleggen waarom het beding niet onredelijk is. Bedingen van de blauwe lijst drukken meer het karakter van de oneerlijkheid uit. Volgens de recentste uitspraak van de Hoge Raad is de rechter - uit zichzelf - verplicht na te gaan of een beding voorkomt op de blauwe lijst en het beding te vernietigen. Als het beding vernietigd wordt dan geldt het desbetreffende beding niet meer voor u.

De bedingen inhoudelijk

Een niet-limitatieve opsomming van enkele bedingen in de algemene voorwaarden die op de zwarte, grijze of blauwe lijst zijn vastgelegd, omvat:

  • Het recht om een overeenkomst te ontbinden indien dit ingevolge een wettelijke bepaling is toegestaan (zwarte lijst).
  • De regels dat een duurovereenkomst, zoals een abonnement, niet stilzwijgend kan worden verlengd zonder dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd (grijze lijst).
  • Het uitsluiten casu quo beperken van de aansprakelijkheid van de verkoper bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument (blauwe lijst).

Dit dient slechts als voorbeeld; de lijsten bevatten meer bedingen. Naast de bedingen op de lijsten bestaan er nog aanvullende bedingen waar een consument zich tegen kan verzetten. Het gaat in die gevallen dan om een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte.

Hoe ver reiken algemene voorwaarden?

Enerzijds wordt de reikwijdte bepaald door de afbakening met de zwarte, grijze of blauwe lijst waardoor de algemene voorwaarden zelf worden begrensd. Anderzijds wordt de reikwijdte van de algemene voorwaarden bepaald door de personen die tot de consumenten behoren, namelijk: consumentenkopers en niet-professionele huurders. Daarna wordt het gebied iets grijzer en dient aan de hand van objectieve factoren per geval te worden vastgesteld wie een beroep kan doen op de onverbindendheid van de bedingen uit de algemene voorwaarden. Dit gebied wordt gevormd door kleine ondernemers (gelijkgestelden), waarmee direct het uiterste van de reikwijdte wordt bepaald.

Verstrekken van de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienen vooraf of uiterlijk bij het moment van het sluiten van de overeenkomst kenbaar te zijn. Onderstaande is alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten binnen de verkoopruimte; zoals een winkel of vaste verkoopplaats.

Als de overeenkomst een verkoop of (gangbare) dienst betreft:

  • Dienen de algemene voorwaarden door de handelaar aan de consument ter hand te worden gesteld.

Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is:

  • Dan mag de handelaar aangeven dat de algemene voorwaarden bij hem ter inzage liggen of;
  • Dat ze bij de Kamer van Koophandel of een griffie zijn gedeponeerd en dat ze op verzoek zullen worden toegezonden.

Alleen indien de consument ermee instemt dan mogen ze langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld, en wel op een zodanige wijze dat ze kunnen worden opgeslagen.

Onder ‘niet redelijkerwijs mogelijk’ is ook sprake indien het niet praktisch is. Er kan niet verwacht worden van een caissière dat deze aan iedere consument vooraf een A4’tje verstrekt waarop de algemene voorwaarden staan. In dergelijke gevallen mag worden volstaan met een bordje of sticker waarop de vermelding staat waar de algemene voorwaarden ter inzage liggen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor het vaststellen van de (on)verbindendheid van bedingen uit de algemene voorwaarden zijn een aantal aspecten van belang. Namelijk of u consument bent of gelijkgesteld kan worden met een consument. En of uw geschil valt onder te brengen onder een beding dat onredelijk is of niet mag voorkomen in de algemene voorwaarden. Hiervoor is het van belang om de bedingen van de algemene voorwaarden te toetsen aan de wetgeving. Wij kunnen een inschatting maken of de bedingen vernietigd kunnen worden indien uw specifieke geval bij ons bekend is. Na onze inschatting zullen wij schriftelijk de strijdige bedingen vernietigen bij de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Alexander van der Spoel