Schone lei voor onjuiste gegevens

“Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.”

Dit bijbels gebod is terug te vinden op allerlei plekken in de wet, zo ook in artikel 16 lid 1 onder i van de Vreemdelingenwet2000[1]. Hierin is bepaald dat de IND een verblijfsvergunning kan afwijzen of intrekken als de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt of (essentiële) gegevens heeft achtergehouden.

Voorheen had dit niet alleen een afwijzing of intrekking tot gevolg maar ook een mogelijke afwijzing van elke vervolgaanvraag in de daaropvolgende vijf jaar. Die laatste consequentie is door een recente uitspraak[2] van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State buiten werking gesteld. De rechter oordeelde dat deze bevoegdheid geen grond heeft in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn,die hiërarchisch van een hogere orde is dan onze nationale wetgeving.

De sanctie van vijf jaar, een soort verjaringstermijn, was bedoeld om misbruik tegen te gaan. Door harder te straffen of daar in ieder geval mee te dreigen. Nu zijn diegenen die in het verleden, om welke reden dan ook, onjuiste gegevens hebben verstrekt in ieder geval geëxcuseerd. Iedereen begint iedere aanvraag met een schone lei.

Juist is nog steeds beter dan onjuist

Het spreekt voor zich dat het nog steeds niet aan te raden is om een document te vervalsen, te liegen over de intentie of essentiële informatie achter te houden. Ook nu nog kan een visum dat op grond van een onjuiste veronderstelling is verstrekt later worden ingetrokken.

Het invullen in strijd met de waarheid levert tevens een strafbaar feit op, waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan.

Ook zal een beslismedewerker bij de IND waarschijnlijk minder gunstig gestemd zijn ten opzichte van een persoon die in een voorafgaande aanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt. De IND mag dan nu weliswaar min of meer verplicht zijn om een verblijfsvergunning te verstrekken als een vreemdeling aan alle voorwaarden voldoet, maar wat als die vreemdeling op een van die voorwaarden net iets te kort schiet?

Daarnaast is het goed om te bedenken dat de IND met een druk op de knop van alles over een persoon te weten kan komen: of iemand wel eens gebruik heeft gemaakt van sociale voorzieningen, met justitie in aanraking is geweest, eerder onjuiste gegevens heeft verstrekt, etc. Als de IND merkt dat die gegevens niet overeenkomen met de verstrekte gegevens door de vreemdeling zelf dan is dat een grond tot afwijzing.

Onjuiste gegevens bij antecedentenverklaring

Zo wordt de aanvrager bij de antecedentenverklaring[3] onder andere gevraagd of hij door het plegen van een misdrijf wel eens veroordeeld is tot een gevangenisstraf, vrijheidsontnemende maatregel, onvoorwaardelijke geldboete, etc. Dit is met een druk op de knop zichtbaar voor de IND. Vanuit dat oogpunt gezien, is de antecedentenverklaring meer een soort test of de aanvrager de waarheid spreekt.

Daarnaast is het goed om te bedenken dat als u wel eens veroordeeld bent voor een misdrijf tot een van die straffen dat dit niet per definitie tot een afwijzing hoeft te leiden.

Op diezelfde antecedentenverklaring wordt overigens gevraagd of u in het verleden bij een eerdere aanvraagprocedure onjuiste gegevens heeft verstrekt. Als dat het geval is dan moet u dat ook zeker vermelden omdat het anders waarschijnlijk beschouwd wordt als het verstrekken van onjuiste gegevens in deze aanvraagprocedure. Het is immers onjuist om bij de aanvraag te stellen dat u in het verleden geen onjuiste gegevens heeft verstrekt (als u dat wel heeft gedaan). En het verstrekken van onjuiste gegevens bij de aanvraagprocedure is nog steeds een afwijzingsgrond. Gelukkig kunt u nu wel met een gerust(er) hart verklaren dat u in een eerder procedure onjuiste gegevens heeft verstrekt (als dat het geval is ten minste)omdat dit geen consequentie meer mag hebben voor de huidige aanvraag.

Ik wil niet moraliserend doen, maar ik doe het toch: eerlijk duurt het langst.

[1] Vw 2000, Artikel 16
1. Een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 kan worden afgewezen indien:
[…]
i. de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden terwijl die gegevens tot afwijzing van een eerdere aanvraag tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een visum of een verblijfsvergunning hebben geleid of zouden hebben geleid;

[2] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=91061

[3] https://ind.nl/Formulieren/7101.pdf