Concurrentiebeding 2

Kan ik van mijn concurrentiebeding af?

Ik heb een concurrentiebeding. Wat betekent dit nou eigenlijk precies?
Bij een concurrentiebeding worden de belangen van beide partijen afgewogen. Indien er een te ruime geografische aanduiding is aangegeven, zoals dat het concurrentiebeding geldt voor heel Nederland, dan kan de rechter deze aanduiding beperken. Dit is afhankelijk van de functie, de opleiding, het gevaar dat er bedrijfsgevoelige informatie wordt doorgespeeld waardoor er een bevoordeelde positie bestaat voor de concurrent. Tevens speelt  nog mee; het gemak waarmee iemand een functie zou kunnen vinden buiten de door de rechter te bepalen geografische aanduiding, waarbij er een soortgelijk of hoger loon kan worden genoten.

Read more “Concurrentiebeding 2”

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Ziekte tijdens het werk en geen betaling van loon?

Tijdens de ziekte van een werknemer dient de werkgever het loon door te betalen. Indien de werkgever dit weigert dan kan er een vordering ingesteld worden bij de rechter om de werkgever te dwingen om het loon door te betalen. Indien de werkgever van oordeel is dat hij denkt dat er werknemer niet ziek is, dan dient de werkgever een arbo-arts in te schakelen om vast te stellen dat de werknemer inderdaad niet ziek is. Doet de werkgever dit niet (om kosten te besparen) dan heeft hij geen keuze om het loon gedurende de periode dat de werknemer ziek is gemeld gewoon door te betalen.

  • De werkneemster is ziek. Ook haar huisarts is die mening toegedaan. De werkgever houdt niet zo van zieke werknemers en besluit  het loon niet meer te betalen. Hij vindt dat de ziekte lang genoeg heeft geduurd, ze moet maar gewoon gaan werken of ze krijgt niets meer betaald. De werkgever slaat hier een stapje over, hij dient eerst de arbodienst in te schakelen. Indien deze stelt dat de werknemer niet ziek is en aan het werk dient te gaan en de werknemer doet het dan vervolgens niet, dan mag de loonbetaling pas opgeschort worden.

Read more “Loondoorbetaling tijdens ziekte”

All-in huurprijs

Mag ik huurverhoging weigeren bij een all-in huurprijs?

Het komt vaak voor dat een verhuurder een woning of een kamer aanbiedt met een all-in huurprijs. Dit mag wettelijk gezien wel, maar wist u dat u hier wel iets tegen kunt doen? Wist u ook dat de verhuurder dan niet de huurprijs jaarlijks mag verhogen?

Read more “All-in huurprijs”

Eigenaar van de energiemeter

Wie is nu eigenlijk de eigenaar is van de meter die het energieverbruik registreert? Indien de installateur of netwerkbeheerder het eigendom heeft dan kan er een huurprijs voor worden bepaald. Voor deze huurprijs wordt door de overheid jaarlijks een maximum aangegeven voor de hoogte van de huursom. Dit geldt eveneens voor de gas- en de watermeter. Het antwoord is op zich niet heel eenvoudig omdat de gedachte van natrekking wel eens opkomt. Er zijn voor natrekking wel een aantal stelregels waarvan de belangrijkste de aard- en nagelvastheid is.

Verduidelijking constructie netwerk

Het is belangrijk om bij het begin te beginnen. Dat is de leiding die in de grond ligt en die in de aanvoer van energie of water voorziet. Hiervoor hoeven we niet lang te speuren. De eerste gedachte is dan dat er sprake dient te zijn van opstal, anders zou het eigendom verloren gaan door natrekking. Niet dus. Er is een bijzonder artikel in het wetboek gewijd aan dergelijke leidingen en netwerken. Dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat degene die de leidingen heeft aangelegd de eigenaar is, mits hij werkelijk de bevoegdheid had om ze aan te leggen.

Daarna moeten we bekijken vanaf welk gedeelte de woningeigenaar precies het eigendom verkrijgt. De rechter heeft zich ook hierover gebogen en bepaald dat de woningeigenaar ook de eigenaar is van het gedeelte na de afsluiter en van de leiding daarna.

Dan komt er na het stukje leiding ook nog een meterkast. En hier draait de vraag om. Wie is nu de eigenaar van deze meter in de meterkast, de meetinstallatie.

We dienen dan te bezien wat het begrip aard- en nagelvastheid in dat geval inhoudt. Ook hier heeft de rechter zich over gebogen. Indien de meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig kan worden losgekoppeld is er geen sprake van natrekking van dergelijke apparatuur.

Een monteur, of handig persoon, kan een meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig loskoppelen, waarschijnlijk ontstaat er zelfs helemaal geen schade, in dit geval is er dus geen sprake van natrekking. Een recht van opstal is dan niet vereist om natrekking van een meter te voorkomen.

Read more “Eigenaar van de energiemeter”

Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken

Wat te doen bij opdringerige verkopers nadat u tot bezinning bent gekomen?

Handhaving tegen oneerlijke handelspraktijken die betrekking hebben op (kleine) ondernemers lijkt niet gemakkelijk te zijn. Alhoewel er wel mogelijkheden zijn om op te treden tegen bedrijven die (kleine) ondernemers misleiden zijn de mogelijkheden tegelijk zeer beperkt.

Uit het verleden is gebleken dat de bedrijven die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken zich er goed bewust van blijken te zijn hoe ze daadwerkelijk de regels zo kunnen buigen dat ze er mee weg zouden kunnen komen.

Hoe komt dat en hoe speelt de verkoper hierop in?

Het belangrijkste lijkt te zitten in de bewijzen, veelal omdat er door middel van een verkooppraatje e.e.a. wordt vertroebeld en een ander beeld wordt geschetst dan het beeld dat men te zien krijgt na er rustig over nagedacht te hebben. Het voorbeeld hiervan is de verkoper die aan de deur komt (of u op straat aanspreekt) met het mooie verhaal over gratis goederen en diensten. Of het verhaal over gratis producten die via een omweg toch worden betaald, het bedrag wordt per dag genoemd waardoor het lijkt te gaan om lage kosten, echter per maand kunnen deze kosten hoger zijn dan wenselijk.

Read more “Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken”

Algemene voorwaarden uitleg

Wanneer zijn algemene voorwaarden geldend?

De algemene voorwaarden die bij een overeenkomst horen, zijn meestal bedoeld om bepaalde gevallen uit te sluiten zoals de aansprakelijkheid, de garantie, het retourneren van aankopen of het ontbinden van de overeenkomst. Globaal gezien wordt er een scheiding gemaakt tussen twee professionele partijen en tussen een professionele partij en een consument. Consumenten genieten een betere bescherming tegen bepaalde algemene voorwaarden die zijn opgenomen. Het zou immers vreemd zijn indien een verkoper of ander bedrijf zomaar van alles mag uitsluiten door het hanteren van algemene voorwaarden. Dit gebeurt echter wel zeer vaak. Er zijn soms zeer slechte algemene voorwaarden te vinden die ronduit in strijd zijn met de wet.

  • Een voorbeeld van een beding dat vaak terug is te vinden in algemene voorwaarden is dat er naast incassokosten ook nog eens administratiekosten worden berekend. Dit mag wettelijk gezien niet. Alle kosten, hoe ze ook genoemd worden, mogen niet hoger zijn dan wettelijk is bepaald. Ziet u dus dat er naast incassokosten ook nog administratiekosten berekend zijn omdat er te laat wordt betaald, dan weet u meteen dat er iets niet klopt.
  • Nog een ander voorbeeld is dat u producten die u op internet heeft besteld niet zou kunnen retourneren. Indien u een product heeft aangeschaft dan kunt u deze gewoon binnen 14 dagen terugsturen. Er zijn wel een paar uitzonderingen hierop die logisch zijn, zoals producten die vanwege hygiëne of bederfelijkheid niet geretourneerd kunnen worden.

Om te weten te komen welke bepalingen niet mogen worden toegepast dienen de grijze lijst en de zwarte lijst te worden geraadpleegd. Deze beide lijsten staan vermeld onder de rechtsartikelen 6:236 BW en 6:237 BW. Deze twee lijsten zijn redelijk bekend bij de meeste mensen. De bepalingen die op deze lijsten staan, worden of als onredelijk bezwarend aangemerkt of ze worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Minder bekend is dat er ook een “blauwe” lijst bestaat met bedingen van algemene voorwaarden en nog minder bekend is de “Haagse” lijst met algemene voorwaarden. De voorwaarden van de blauwe lijst zijn vindbaar onder Richtlijn 93/13/EEG. De bepalingen die op deze “blauwe” Europese lijst staan, zijn bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. Bepalingen op deze lijst geven een zogenaamde aanwijzing dat het beding onder bepaalde (cumulatieve) omstandigheden oneerlijk zou kunnen zijn.

De “Haagse lijst” bevat bedingen die door een rechtelijke uitspraak zijn verboden om voortaan door deze verkoper of ondernemer (gebruiker) als algemene voorwaarden te mogen worden gehanteerd. Bepalingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn de bepalingen die bijvoorbeeld direct strijdig zijn met de wet of de redelijkheid en billijkheid. Een voorkomend beding dat onredelijk zou kunnen zijn die op de “Haagse lijst” voorkomt kan het fouilleren zijn. Men mag niet op het laatste moment geconfronteerd worden met het fouilleren. Indien men toch gefouilleerd wordt, dan moet duidelijk zijn dat men dit mag weigeren. Er dient dan wel vooraf in de algemene voorwaarden te zijn opgenomen dat door het weigeren van de fouillering de toegang (tot het gebouw) kan worden ontzegd.

Kleine ondernemers

Ook kleine ondernemers kunnen gebruik maken van de bescherming van de bepalingen die voor consumenten gelden. Dit staat bekend als de reflexwerking van de algemene voorwaarden. De reflexwerking houdt kort gezegd in dat de kleine ondernemers, die zich op een gebied begeven van het recht dat vrijwel onbekend voor hun is, zich kunnen beroepen op de onredelijkheid van deze bepalingen. Een voorbeeld hiervan is een ondernemer die een broodjeszaak heeft. Hij wilt een contract afsluiten (overeenkomst) met een gespecialiseerd IT-bedrijf. Uiteraard behoort dit niet tot de standaardovereenkomsten die een broodjeszaak gewend is om te sluiten. Indien er nu onredelijke of oneerlijke bedingen tussen de algemene voorwaarden staan gelden deze ook voor de broodjeszaak.

Read more “Algemene voorwaarden uitleg”

Inhoud overeenkomst

Wat staat er in de overeenkomst?

Wat er in een overeenkomst staat is een kwestie van de overeenkomst goed doorlezen. Hieruit kan uiteraard goed worden opgemaakt wat er is afgesproken. Maar is het wel zo simpel?

Niet alleen wat er in de overeenkomst staat is geldend, ook wat er niet in staat geldt als afgesproken. Dit moet dan wel de bedoeling zijn geweest voor partijen om af te spreken en de partijen dienden er ook op te mogen vertrouwen dat het bij de wederpartij de bedoeling was om af te spreken. Vaak zijn dergelijke bedoelingen nog wel voorafgaand terug te vinden in het e-mailverkeer tussen beide partijen. Het wordt wat lastiger indien de bedoelingen alleen mondeling kenbaar waren gemaakt. Toch kunnen bepaalde bepalingen die in de overeenkomst opgenomen zijn een licht schijnen op de onderliggende bedoelingen van de overeenkomst.

Read more “Inhoud overeenkomst”

Internetaankopen

Volledig betalen voor aflevering van een bestelling?

Tegenwoordig is het heel normaal om aankopen te doen via internet. Dit is natuurlijk niet zo heel vreemd, doorgaans zijn de producten goedkoper dan in de fysieke winkel. Daarom is het misschien leuk om te weten hoe het nou zit met het betalen van deze aankopen.

De meeste webshops eisen een volledige betaling vooraf voordat de aankopen geleverd zullen worden. Dit mag niet volgens de wet. Er mag maximaal een betaling van 50% verzocht worden door de verkoper bij een aankoop op afstand, zoals een dergelijke aankoop wettelijk wordt gekwalificeerd.

Wanneer moet ik dan het resterende bedrag uiterlijk voldoen?

Ook de rechter bepaalde in een zaak waar een computer werd besteld dat er geen volledige betaling geëist mocht worden. Wat wel mag, en wettelijk gezien de regel is, is dat het resterende gedeelte van de koopprijs bij aflevering voldaan mag worden. Hiermee voorkomt u tenminste dat u niet al uw geld kwijt bent indien er niet geleverd wordt. Het komt vaak genoeg voor dat bestelde producten helemaal niet worden geleverd en de verkoper na een aantal maanden tezamen met de geïncasseerde betalingen is verdwenen.

En als het in de algemene voorwaarden van de verkoper staat?

Het is voor de verkoper zinloos om in de algemene voorwaarden een bepaling op te nemen dat er volledig vooruit betaald dient te worden. Door een buitengerechtelijke verklaring wordt de bepaling direct vernietigd. Het uitbrengen van een dergelijke buitengerechtelijke verklaring kan simpelweg geschieden door een verklaring, eventueel schriftelijk, te richten tot de handelaar.