Overwerk weigeren

Ben ik verplicht om over te werken?

Een werkgever kan en mag van je verwachten dat je soms overwerkt. Dit hoeft niet uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of in de CAO te zijn opgenomen. Het kan natuurlijk wel voor iedereen verhelderend werken indien dit wel het geval is. Meestal bevat een CAO of een arbeidsovereenkomst dan ook een dergelijke bepaling.

Mag ik overwerk weigeren?

In bijzondere gevallen mag je het overwerk weigeren. Indien er een goede reden voor het weigeren aan ten grondslag ligt, mag de werkgever je in dat geval niet verplichten om over te werken. Wat een goede reden is verschilt uiteraard per geval en de werkgever beoordeelt dan of het ook een goede reden is.

Read more “Overwerk weigeren”

Geen arbeidsovereenkomst op papier? Geen nood!

Vermoeden van arbeidsovereenkomst

Het kan een bewijsprobleem worden indien er wordt betwist dat de werknemer een arbeidscontract heeft. Maar het komt voor dat de rechter van oordeel is dat er wel een arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt aan de geleverde arbeid. Het is geen vereiste dat een arbeidsovereenkomst op schrift dient te zijn gesteld. Dit klinkt wellicht vreemd maar de wet is hier duidelijk over. Ook de rechter haalt uiteraard in zulke gevallen de wet aan. Onderstaande uitspraak van het hof is een willekeurig voorbeeld hoe de rechter te werk gaat in dergelijke gevallen.

De gedachtegang van het hof:

“De stelplicht en de bewijslast dat ten tijde van het ongeval tussen de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst van kracht was, rust ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv op de werknemer. Hetzelfde geldt voor feiten en omstandigheden waaruit het rechtsvermoeden als bedoeld in artikel 610a BW zou kunnen worden afgeleid dan wel waaruit een situatie als bedoeld in artikel 7:658, lid 4 BW zou kunnen worden afgeleid. Naar het oordeel van het hof vloeit uit de eisen van redelijkheid en billijkheid geen andere verdeling van de bewijslast voort.”

  • Op grond van de stellingen van de werknemer is, mede gelet op het verweer van een werkgever, niet (voorshands) bewezen te achten dat sprake is van (een rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer enerzijds en de werkgever anderzijds, dan wel dat toen sprake was van een situatie als bedoeld in artikel 7:685 lid 4 BW. De rechter zal de werknemer dan ook overeenkomstig zijn expliciete aanbod en verzoek daartoe tot bewijslevering toelaten van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot de conclusie dat er sprake was van (het rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst dan wel van een situatie als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
  • Bij de bewijslevering zal onder meer aan de orde komen wanneer de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt, wat zijn werkzaamheden inhielden en welke betaling hij voor zijn werkzaamheden ontving.

Read more “Geen arbeidsovereenkomst op papier? Geen nood!”

Verwijtbaar handelen werkgever

Is de werkgever schuldig aan verwijtbaar handelen?

Er is soms sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever zich slechts zal voordoen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Of als een werkgever een valse grond voor ontslag aanvoert met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren.

Een voorbeeld:

  • De werkgever vraagt aan een oudere werknemer om eerder met pensioen te gaan vanwege economische redenen. De werknemer geeft aan dit wel te willen maar dat er wel compensatie dient plaats te vinden vanwege het pensioengat. De werkgever ziet hier niets in en gaat op zoek naar een reden voor ontslag. Deze denkt hij gevonden te hebben, door collega’s is de werknemer aan het werk gezien bij een andere werkgever, contractueel was afgesproken dat er niet voor anderen gewerkt mocht worden. De werkgever zegt de werknemer het ontslag aan….

Indien de rechter in zulke gevallen oordeelt dat er sprake is van verwijtbaar handelen dan kan de kantonrechter besluiten dat een hogere vergoeding op zijn plaats is. De situatie die geschapen is kan een reden zijn dat er geen langdurige werkbare verhouding tussen de werknemer en de werkgever meer mogelijk is.

Wat is dan ernstig verwijtbaar handelen?

Dit is bijvoorbeeld het geval indien een zieke werknemer niet of niet op de juiste wijze wordt begeleidt naar het toewerken van zijn herstel welke leidt tot hervatten van zijn werkzaamheden. De werkgever blijft namelijk eindverantwoordelijk voor het advies wat een arbodienst geeft. Mocht een arbodienst stellen dat een werknemer ‘langzaam’ weer kan beginnen en zich vooral niet moet overhaasten en vooral op therapeutische basis naar het werk toekomt en de werkgever denkt hier heel anders over dan ligt de eindverantwoording bij de werkgever zelf.

Read more “Verwijtbaar handelen werkgever”