Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

De transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 geldt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Sindsdien bestaat de zogenaamde transitievergoeding bij ontslag, die enerzijds bedoeld is als compensatie voor het ontslag en anderzijds de overgang naar een andere baan moet vergemakkelijken. Deze vergoeding is door de werkgever verschuldigd wanneer:

 • De werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt.
 • De werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter doet.
 • Als de tijdelijke arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet.
 • De werknemer het initiatief heeft van de beëindiging, maar deze beëindiging een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever; hierbij moet u denken aan discriminatie, seksuele intimidatie, grove schending van de re-integratieplicht of het nalaten zorg te dragen voor een veilige werkplek.

De vergoeding is onder andere niet verschuldigd in de volgende gevallen:

 • Het einde van de overeenkomst is het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zoals verduistering, diefstal en bedrog.
 • De arbeidsovereenkomst eindigt of wordt niet voortgezet voordat de werknemer 18 jaar wordt en hij niet meer dan 12 uren per week heeft gewerkt.
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd of een hogere of lagere overeengekomen pensioenleeftijd bereikt.
 • Bij surseance van betaling, faillissement en schuldsanering.
 • Een ontslag in de proeftijd.

De algemene regel is dat de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. De maximumvergoeding is € 77.000. Voor mensen die per jaar meer dan € 77.000 verdienen, is de vergoeding maximaal een jaarsalaris.

 • In de 1e 10 jaar: voor elk halfjaar dat u in dienst bent geweest ontvangt u 1/6 maandsalaris.
 • Vanaf het 10e jaar: voor elk halfjaar ontvangt u 1/4 maandsalaris. Aaneensluitende tijdelijke contracten tellen alleen mee als er maximaal 6 maanden tussen zit.
 • Er geldt een andere rekenwijze als de werknemer 50 of ouder is bij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst heeft tenminste 120 maanden of langer heeft geduurd. Over elke periode van 6 maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever in dienst is geweest, is de vergoeding gelijk aan de helft van het maandsalaris. Dit betekent dus dat deze groep een hogere vergoeding krijgt per dienstjaar dan de groep werknemers die jonger is of korter heeft gewerkt.

De ontslagvergoeding / afkoopsom

Natuurlijk kunnen werkgever en werknemer in goed overleg samen een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding  afspreken. Daarbij wordt dan vaak uitgegaan van de kantonrechtersformule zoals die gold voor de inwerktredring van de WWZ. Dit gebeurt met name als de redenen voor het ontslag betwistbaar zijn of bij een collectief ontslag. Het resultaat van de onderhandelingen wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

De kantonrechtersformule wordt ook wel de ABC-formule genoemd, namelijk een vermenigvuldiging van 3 factoren:

A (aantal gewogen dienstjaren) x B (maandelijkse beloning) x C ( correctiefactor)

 • De A staat voor aantal gewogen dienstjaren, de weging is afhankelijk van de leeftijd.  De weging is als volgt:
  •    tot 35 jaar             0,5
  •    35 - 45 jaar           1
  •    45 - 55 jaar            1,5
  •    vanaf 55 jaar        2
 • De B staat voor de maandelijkse brutobeloning van de werknemer, dus inclusief vakantietoeslag en eventuele 13e maand, overwerkvergoeding en vaste toeslagen. Hier vallen buiten de leaseauto, onkostenvergoedingen en bijvoorbeeld een bijdrage in de zorgverzekering.
 • De C staat voor de correctiefactor. Deze correctie wordt hoger naarmate het ontslag meer aan de werkgever te wijten is en lager als het meer aan de werknemer te wijten is . Een werknemer die  ernstig verwijtbaar gehandeld of nagelaten heeft, kan een correctiefactor van 0 krijgen; hij ontvangt dus geen enkele ontslagvergoeding. In de meeste gevallen waarin een werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld of nagelaten heeft, bedraagt de correctiefactor 1,5 of 2. In principe geldt er geen bovengrens aan de correctiefactor; gebruikelijk is een factor tussen 0 en 2.

U kunt al uw vragen over de transitievergoeding of  kantonrechtersformule voorleggen aan onze arbeidsrechtjuristen via ons contactformulier. Wij kunnen dan bijvoorbeeld bekijken aan de hand van de situatie of u misschien in aanmerking komt voor de kantonrechtersformule in plaats van de standaard transitievergoeding.

Onze juristen proberen altijd om eerst met de werkgever of werknemer tot een oplossing te komen, dit bespaart u een hoop kosten. Ook is het voor de werkgever of werknemer aangenamer om er er in het minnelijke traject uit te kunnen komen. Uiteraard kunnen wij voor u procederen bij de rechtbank, dit kost echter geld en wij begrijpen dat u er liever voor kiest om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Natuurlijk kunt u bij ons terecht met alle andere vragen met betrekking tot ontslag en ontslagbescherming. Neem vandaag nog contact met ons op door direct uw arbeidsgeschil met uw werkgever of werknemer aan ons te melden via ons contactformulier of email ons info@ciberjuristen.nl.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding:

Voorbeeld 1: werknemer van 40 jaar en 12 jaar werkzaam

Bruto maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) € 3.000,00

 • De eerste tien jaren krijgt hij een derde maandsalaris per jaar: 10 x 1/3 x € 3.000,00 = € 10.000,00
 • Voor de 2 jaren daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar: 2 x 1/2 x € 3.000,00 = € 3.000,00

De transitievergoeding is in dit geval € 10.000,00 + € 3.000,00 = € 13.000,00

Gebruik deze tool om uw transitievergoeding te berekenen indien u jonger dan 50 jaar bent.

Voorbeeld 2: werknemer ouder dan 50 jaar en meer dan 10 jaar werkzaam

De Werknemer is 55 jaar, bruto maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) is € 5.000,00 met een dienstverband van 15 jaar

 • Omdat de werknemer ouder is dan 50 jaar en 10 jaar of meer werkzaam is geweest, krijgt hij de transitievergoeding voor vijftigplussers. Hij is 5 jaar werkzaam geweest na zijn 50e levensjaar; hij krijgt 1 maandsalaris als transitievergoeding: 5 maandsalarissen x € 5.000,00 = € 25.000,00
 • Daarnaast is de werknemer 10 jaar in dienst geweest voor zijn 50e verjaardag. De eerste 10 dienstjaren ontvangt hij 1/3 maandsalaris per dienstjaar 10 x 1/3 x € 5.000,00 = € 16.667,00.

De transitievergoeding is in dit geval € 25.000,00 + € 16.667.00 = € 41.667,00

Gebruik deze tool om de hoogte van uw transitievergoeding te berekenen indien u 50 jaar of ouder bent.

Transitievergoeding

Waar let de rechter op bij de transitievergoeding?

Het is van belang om te weten waar de rechter op let bij het toewijzen van een hogere transitievergoeding. De rechter hanteert een vaste lijn in de uitspraken. De rechter heeft onlangs wederom geoordeeld dat er sprake moet zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. De rechter kent een hogere vergoeding toe indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, het moet dan gaan om bijvoorbeeld een van de volgende drie omstandigheden:

Read more “Transitievergoeding”