Verwijtbaar handelen werkgever

Is de werkgever schuldig aan verwijtbaar handelen?

Er is soms sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever zich slechts zal voordoen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Of als een werkgever een valse grond voor ontslag aanvoert met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren.

Een voorbeeld:

  • De werkgever vraagt aan een oudere werknemer om eerder met pensioen te gaan vanwege economische redenen. De werknemer geeft aan dit wel te willen maar dat er wel compensatie dient plaats te vinden vanwege het pensioengat. De werkgever ziet hier niets in en gaat op zoek naar een reden voor ontslag. Deze denkt hij gevonden te hebben, door collega’s is de werknemer aan het werk gezien bij een andere werkgever, contractueel was afgesproken dat er niet voor anderen gewerkt mocht worden. De werkgever zegt de werknemer het ontslag aan….

Indien de rechter in zulke gevallen oordeelt dat er sprake is van verwijtbaar handelen dan kan de kantonrechter besluiten dat een hogere vergoeding op zijn plaats is. De situatie die geschapen is kan een reden zijn dat er geen langdurige werkbare verhouding tussen de werknemer en de werkgever meer mogelijk is.

Wat is dan ernstig verwijtbaar handelen?

Dit is bijvoorbeeld het geval indien een zieke werknemer niet of niet op de juiste wijze wordt begeleidt naar het toewerken van zijn herstel welke leidt tot hervatten van zijn werkzaamheden. De werkgever blijft namelijk eindverantwoordelijk voor het advies wat een arbodienst geeft. Mocht een arbodienst stellen dat een werknemer ‘langzaam’ weer kan beginnen en zich vooral niet moet overhaasten en vooral op therapeutische basis naar het werk toekomt en de werkgever denkt hier heel anders over dan ligt de eindverantwoording bij de werkgever zelf.

Read more “Verwijtbaar handelen werkgever”