Overwerk weigeren

Ben ik verplicht om over te werken?

Een werkgever kan en mag van je verwachten dat je soms overwerkt. Dit hoeft niet uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of in de CAO te zijn opgenomen. Het kan natuurlijk wel voor iedereen verhelderend werken indien dit wel het geval is. Meestal bevat een CAO of een arbeidsovereenkomst dan ook een dergelijke bepaling.

Mag ik overwerk weigeren?

In bijzondere gevallen mag je het overwerk weigeren. Indien er een goede reden voor het weigeren aan ten grondslag ligt, mag de werkgever je in dat geval niet verplichten om over te werken. Wat een goede reden is verschilt uiteraard per geval en de werkgever beoordeelt dan of het ook een goede reden is.

Read more “Overwerk weigeren”

Ontslag genomen in een emotionele bui

Wat is schijn van ontslag nou eigenlijk?

Ik heb per ongeluk ontslag genomen in een emotionele bui. Ik heb iets bij de werkgever ondertekend en nu ben ik ontslagen? Dat zijn de geluiden uit de praktijk. Hoe werkt het precies? Schijn van ontslag houdt in dat het lijkt alsof er een rechtsgeldig onaantastbaar ontslag tot stand is gekomen doordat de werknemer zich akkoord lijkt te hebben verklaard door in te stemmen met het opgelegde of zelf genomen ontslag. Kan iemand die in een emotionele toestand verkeerd zich later nog terugtrekken van de ontslagname? Kan een werkgever een werknemer iets laten ondertekenen zonder dat de werknemer de consequenties daarvan inziet? En hoeft de werkgever zelf helemaal niets te doen als een werknemer in een ontevreden toestand verkeert en roept ‘dat ie wel ontslag neemt?’

Een paar voorbeelden die wat verduidelijking kunnen geven:

  • Gemaskeerd ontslag door werkgever:
    Indien een werknemer de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, mag de werkgever aan een werknemer niet zomaar een schriftelijke verklaring voorleggen dat de werknemer instemt met ontslag door de werkgever. De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat de werknemer begrijpt of had moeten begrijpen dat de ondertekening van het document tot eenzijdig ontslag zou leiden. De werkgever heeft in dergelijke gevallen een onderzoeksplicht met betrekking te de begrijpelijkheid van de werknemer.
  • Emotionele ontslagname:
    Bij ingrijpende gevolgen van ontslag door een werknemer zelf, bijvoorbeeld wanneer deze in een emotionele bui mededeelt ontslag te nemen, kan niet zomaar worden aangenomen dat deze werknemer ook de intentie had om ontslag te nemen. De redelijkheid en billijkheid verzet zich ertegen dat de werkgever een beroep op het gerechtvaardigde vertrouwen van de mededeling mag doen. De werkgever dient tevens een actie te ondernemen waardoor de werknemer in een gunstigere toestand zou komen.

Read more “Ontslag genomen in een emotionele bui”

Geen arbeidsovereenkomst op papier? Geen nood!

Vermoeden van arbeidsovereenkomst

Het kan een bewijsprobleem worden indien er wordt betwist dat de werknemer een arbeidscontract heeft. Maar het komt voor dat de rechter van oordeel is dat er wel een arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt aan de geleverde arbeid. Het is geen vereiste dat een arbeidsovereenkomst op schrift dient te zijn gesteld. Dit klinkt wellicht vreemd maar de wet is hier duidelijk over. Ook de rechter haalt uiteraard in zulke gevallen de wet aan. Onderstaande uitspraak van het hof is een willekeurig voorbeeld hoe de rechter te werk gaat in dergelijke gevallen.

De gedachtegang van het hof:

“De stelplicht en de bewijslast dat ten tijde van het ongeval tussen de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst van kracht was, rust ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv op de werknemer. Hetzelfde geldt voor feiten en omstandigheden waaruit het rechtsvermoeden als bedoeld in artikel 610a BW zou kunnen worden afgeleid dan wel waaruit een situatie als bedoeld in artikel 7:658, lid 4 BW zou kunnen worden afgeleid. Naar het oordeel van het hof vloeit uit de eisen van redelijkheid en billijkheid geen andere verdeling van de bewijslast voort.”

  • Op grond van de stellingen van de werknemer is, mede gelet op het verweer van een werkgever, niet (voorshands) bewezen te achten dat sprake is van (een rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer enerzijds en de werkgever anderzijds, dan wel dat toen sprake was van een situatie als bedoeld in artikel 7:685 lid 4 BW. De rechter zal de werknemer dan ook overeenkomstig zijn expliciete aanbod en verzoek daartoe tot bewijslevering toelaten van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot de conclusie dat er sprake was van (het rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst dan wel van een situatie als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
  • Bij de bewijslevering zal onder meer aan de orde komen wanneer de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt, wat zijn werkzaamheden inhielden en welke betaling hij voor zijn werkzaamheden ontving.

Read more “Geen arbeidsovereenkomst op papier? Geen nood!”